Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów – Socjologia

STUDIA LICENCJACKIE

SEMESTR I

Wstęp do socjologii: W – dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UKEN, K – dr Anna Fiń lub dr Anna Karnat

Historia myśli społecznej 1: W – dr Mirosław Boruta Krakowski, A – dr Michał Warchala

Psychologia społeczna: W dr Paweł Wójs, K – dr Paweł Wójs

Główne zagadnienia filozofii: W – dr Maciej Urbanek, A – dr Łukasz Kołoczek lub dr Wojciech Hanuszkiewicz

Logika: W – dr Tomasz Poller, K – dr Tomasz Poller

Metodyka pracy umysłowej i redagowanie tekstu naukowego: A – dr Maria Rogińska

 

SEMESTR II

Historia myśli społecznej 2: W – dr Mirosław Boruta Krakowski, A – dr Michał Warchala

Główne nurty filozofii współczesnej: W – prof. dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady, A – mgr Bartosz Kossakowski-Kisiel, mgr Czyszczoń

Procesy ludnościowe: W – dr Bogdan Więckiewicz, K – dr Bogdan Więckiewicz lub Małgorzata Krywult-Albańska

Antropologia kulturowa: W – dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UKEN, A – dr Maria Rogińska

Metody badań społecznych 1: W/K dr Grzegorz Dutka

 

SEMESTR III

Ekonomia: W/A – dr hab. Andrzej Michalak, prof. UKEN

Metody badań społecznych 2: W – dr Grzegorz Dutka

Statystyka 1: W – dr hab. Grzegorz Foryś, prof. UKEN, dr Paweł Walawender

Warsztat badacza 1: badania ilościowe: K – dr Małgorzata Krywult-Albańska

Warsztat badacza 2: badania jakościowe: K – dr Anna Fiń

Etyka zawodu socjologa: W – dr Antoni Płoszczyniec, K – dr Tomasz Cyrol

Makrosocjologia: W – dr hab. Tatiana Majcherkiewicz, A – dr Marcin Gacek

Desk reserch w praktyce: K – dr Małgorzata Krywult-Albańska

Socjologia procesów symbolicznych: K – dr Grzegorz Kubiński

QDA Miner – analiza tekstu i obrazu: K – dr hab. Mariusz Dzięglewski, prof. UKEN

Socjologia komunikowania społecznego: K – dr Grzegorz Kubiński

 

SEMESTR IV

Współczesne teorie socjologiczne: W – dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UKEN, A – dr Anna Karnat

Polska myśl socjologiczna: W/A – dr Michał Warchala

Statystyka 2: K – dr Małgorzata Krywult-Albańska

Projekt badawczy: K – dr hab. Aldona Guzik, dr hab. Paulina Rojek-Adamek, prof. UKEN, dr hab. Roman Rosiek, prof. UKEN

Projekt badawczy: K – dr Grzegorz Dutka

Mikrosocjologia: W – dr Bogdan Więckiewicz, A – dr Bogdan Więckiewicz

Społeczeństwo obywatelskie: W – dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UKEN, K – dr Marcin Gacek

Komputerowa analiza danych ilościowych (do wyboru): K – dr Małgorzata Krywult-Albańska

Socjologia codzienności: (do wyboru) K – dr Maria Rogińska

Translatorium językowe: (do wyboru) K- dr Maria Rogińska

Sztuka raportowania: (do wyboru) K – dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UKEN

 

SEMESTR V

Socjologia zmian społecznych: W/A – dr hab. Marta Juza, prof. UKEN

Socjologia kultury: W – dr hab. Piotr Stawiński, prof. UKEN, A – dr Grzegorz Kubiński

Socjologia miasta: W – W – dr Anna Fiń, A – dr Marcin Gacek

Socjologia rodziny: (do wyboru) W/K – dr Bogdan Więckiewicz

Socjologia narodu i etniczności – (do wyboru) W/K – dr Michał Warchala

Socjologia młodzieży i edukacji(do wyboru) – W dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UKEN, A – dr Ewa Albińska

CulturalStudies 1. Reading Cultural Texts

CulturalStudies 2. Individual and Collective Identity

Polityka społeczna

 

SEMESTR VI

Współczesne społeczeństwo polskie: W – dr Tatiana Majcherkiewicz, A – dr Marcin Gacek

Socjologia płci i seksualności: W A – dr Grzegorz Kubiński

Socjologia religii: W – dr hab. Piotr Stawiński, prof. UKEN

Socjologia migracji: (do wyboru) W – dr hab. Mariusz Dzięglewski, prof. UKEN, A- dr Mateusz Szast

Socjologia tożsamości  (do wyboru) : W/A dr Anna Karnat

Socjologia dewiacji i przestępczości: (do wyboru) W/K – dr hab. Jadwiga Mazur, prof. UKEN

Patologie społeczne (do wyboru): W/A dr Łukasz Cywiński

Socjologii środków masowego przekazu (do wyboru): K – dr Aldona Guzik

Socjologia internetu (do wyboru): W – dr hab. Marta Juza, prof. UKEN, A – dr Grzegorz Kubiński

Socjologia organizacji i zarządzania: (do wyboru) W/A – dr hab. Jadwiga Mazur, prof. UKEN

Socjologia władzy i polityki: W – dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UKEN, K – dr hab. Tatiana Majcherkiewicz

Praktyka zawodowa (niepedagogiczna)

 

STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE – SUM

 

SEMESTR I

Socjologia pracy i organizacji: W/A – dr hab. Jadwiga Mazur, prof. UKEN

Podstawy przedsiębiorczości: W/K – dr Paweł Walawender

Diagnoza społeczna: W/A – dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UKEN

Konwersatorium specjalizacyjne 1: K – dr Mateusz Szast

Konwersatorium specjalizacyjne 2: K – dr Mateusz Szast

Statystyki publiczne: W/A – dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UKEN

Socjotechnika: W/A – dr hab. Aldona Guzik

Globalizacja i zmiany społeczno-kulturowe we współczesnym świecie: W – dr hab. Marta Juza, prof. UKEN

Procesy migracyjne we współczesnym świecie: W – dr hab. Mariusz Dzięglewski, prof. UKEN, A- dr Mateusz Szast

Socjologia kulturowa: W – dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UKEN, A – dr Maria Rogińska

Klasyczne teorie społeczne: W – dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UKEN, A – dr Mirosław Boruta Krakowski

Główne pojęcia i problemy socjologii: W – dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UKEN, A – dr Mirosław Boruta Krakowski

Metody i techniki badań socjologicznych: W/K dr Grzegorz Dutka

Translatorium językowe B2+: dr Maria Rogińska

 

SEMESTR II

Socjologia moralności: W/K – dr hab. Piotr Stawiński, prof. UKEN

Techniki komputerowe w badaniach socjologicznych: K – dr Paweł Walawender

Socjologia konfliktu: W/K – dr Marcin Gacek

Współczesne teorie socjologiczne: W/K – dr Anna Karnat

Struktury społeczne: W/A – dr hab. Tatiana Majcherkiewicz

Narzędzia badawcze – praktyczne zastosowanie: K – dr Grzegorz Dutka

Socjologia zmian społecznych: W/A – dr hab. Marta Juza, prof. UKEN

Wykład monograficzny: W – dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UKEN

Socjologia norm, dewiacji i przestępczości

Przestępczość gospodarcza

Sztuczna inteligencja na usługach prawa

 

KRYMINOLOGIA I DEZORGANIZACJA SPOŁECZNA

Kryminologia: W – dr Ewa Albińska, A – dr Łukasz Cywiński

Prawo karne i procedura karna: W/A –  dr Tomasz Cyrol

Wstęp do filozofii i socjologii prawa: W – dr Hanna Dębska

Socjologia norm, dewiacji i przestępczości: W/A – dr hab. Jadwiga Mazur, prof. UKEN

Psychopatologia: W – dr Grzegorz Kubiński

Przestępczość gospodarcza (do wyboru): W – dr Tomasz Cyrol

Sztuczna inteligencja na usługach prawa (do wyboru) – dr Anna Sarosiek

 

SOCJOLOGIA BIZNESU Z ELEMENTAMI DESIGN THINKING

Etyka biznesu: W/K – dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UKEN

Socjologia ekonomiczna: K – dr hab. Andrzej Michalak, prof. UKEN

Podstawy prawa gospodarczego i cywilnego: W/A – dr Tomasz Cyrol

Psychologia biznesu: W/A – dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UKEN

Kultura organizacyjna: W – dr Marcin Gacek

Wprowadzenie do Design Thinking: K – dr hab. Paulina Rojek-Adamek, prof. UKEN

Zarządzanie zasobami ludzkimi: W dr hab. Jadwiga Mazur, prof. UKEN, A – dr Łukasz Cywiński

Zarządzanie sporem: (do wyboru)K – dr Mateusz Szast

Alternatywne metody rozwiązywania sporów: (do wyboru) K – dr Mateusz Szast

 

SEMESTR III

Przemiany struktury społeczeństwa polskiego: W/A – dr hab. Tatiana Majcherkiewicz

Religie a globalizacja: W/A – dr hab. Piotr Stawiński, prof. UKEN

Opinia publiczna i sposoby jej badania: W – dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UKEN, A – dr hab. Aldona Guzik

Wykład monograficzny

 

KRYMINOLOGIA I DEZORGANIZACJA SPOŁECZNA

Elementy praktyki kryminologicznej W/K – dr Łukasz Cywiński

Wiktymologia: W/K – dr Ewa Albińska

Podstawy kryminalistyki: W/K dr Robert Sotwin

Socjologia problemów społecznych: W/A dr Łukasz Cywiński

Metody i techniki badań kryminologicznych: W – dr Ewa Albińska

Statystyki kryminalne (do wyboru): W  – dr Małgorzata Krywult-Albańska

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

 

SOCJOLOGIA BIZNESU I ZARZĄDZANIA

Public Relations: W/A – dr hab. Aldona Guzik

Podstawy marketingu: A – dr Paweł Walawender

Socjologia designu i reklamy: W/A – dr hab. Paulina Rojek-Adamek, prof. UKEN

Wstęp do teorii i praktyki wywiadu i kontrwywiadu biznesowego: W – dr Marcin Gacek

Badania społeczne i marketingowe w biznesie: W/A – dr Paweł Walawender

Przemysł 4.0 (do wyboru): K – dr Paweł Walawender

Podstawy prawa trzeciego sektora (do wyboru): K – dr Mateusz Szast

Aksjologiczny wymiar pracy (do wyboru): K – dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UKEN

 

SEMESTR IV

Problemy współczesnych miast: dr Ewa Albińska

Kultura popularna a nowe media: W/K – dr hab. Marta Juza, prof. UKEN

Socjologia społeczności lokalnych: dr hab. Tatiana Majcherkiewicz

Wykład monograficzny: dr Magdalena Baran

 

KRYMINOLOGIA I DEZORGANIZACJA SPOŁECZNA

Negocjacje kryzysowe i policyjne – dr Robert Sotwin

Psychologia sądowa i penitencjarna: W/K – dr hab. Roman Dorczak, prof UJ

Zapobieganie i problematyka przestępczości z elementami probacji: dr Łukasz Cywiński

Instytucje pomocy ofiarom przestępstw z elementami postpenitencjarnej pracy socjalnej – W/K dr Łukasz Cywiński

Polityka kryminalna: W – dr Ewa Albińska

Warsztaty kryminologiczne (do wyboru)- K dr Mateusz Szast

Profilowanie kryminalistyczne (do wyboru): K dr Robert Sotwin

 

SOCJOLOGIA BIZNESU I ZARZĄDZANIA

Negocjacje biznesowe: A – dr Mateusz Szast

Socjologia komunikacji i współpracy w zespole: A – dr hab. Paulina Rojek-Adamek, prof. UKEN

Marketing miast i regionów: W/K – dr Marcin Gacek

Zarządzanie projektami: K – dr Magdalena Baran

Neuromarketing: W/K dr Magdalena Reuter

Warsztat trenerski z elementami desing thinking: K – dr Mateusz Szast

Wprowadzenie do badań UX: K – dr hab. Mariusz Dzięglewski, prof. UKEN,

Ważna informacja!

Aktualności