Przejdź do menu Przejdź do treści

Warunki zaliczeń

 • uzyskanie zaliczeń z przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych – według planu studiów
 • udział w przewidzianych planem studiów seminariach otwartych/wykładach mistrzowskich, aktywny udział w sesjach otwartych doktorantów – zalicza opiekun naukowy na podstawie konspektu w przypadku seminarium/wykładu, w przypadku sesji podstawą zaliczenia jest wygłoszony referat
 • praktyka dydaktyczna pod kierunkiem opiekuna naukowego lub wskazanej przezeń osoby, która hospituje zajęcia doktoranta, ocenia według arkusza hospitacji i zalicza praktykę
 • pozytywna ocena zajęć dydaktycznych doktoranta przez studentów
 • hospitacje wybranych zajęć – potwierdzone pisemną informacją: nazwisko prowadzącego, nazwa przedmiotu, temat zajęć, data, ilość godzin, podpis prowadzącego
 • złożenie rocznego sprawozdania z pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Kierownikowi Studiów Doktoranckich – wzór sprawozdania

Ważna informacja!

Aktualności

 • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
 • Letnie Seminarium Platońskie

  Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
 • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17