Przejdź do menu Przejdź do treści

Warunki zaliczeń

  • uzyskanie zaliczeń z przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych – według planu studiów
  • udział w przewidzianych planem studiów seminariach otwartych/wykładach mistrzowskich, aktywny udział w sesjach otwartych doktorantów – zalicza opiekun naukowy na podstawie konspektu w przypadku seminarium/wykładu, w przypadku sesji podstawą zaliczenia jest wygłoszony referat
  • praktyka dydaktyczna pod kierunkiem opiekuna naukowego lub wskazanej przezeń osoby, która hospituje zajęcia doktoranta, ocenia według arkusza hospitacji i zalicza praktykę
  • pozytywna ocena zajęć dydaktycznych doktoranta przez studentów
  • hospitacje wybranych zajęć – potwierdzone pisemną informacją: nazwisko prowadzącego, nazwa przedmiotu, temat zajęć, data, ilość godzin, podpis prowadzącego
  • złożenie rocznego sprawozdania z pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Kierownikowi Studiów Doktoranckich – wzór sprawozdania

Ważna informacja!

Nie znaleziono postów spełniających podane kryteria.

Aktualności