Przejdź do menu Przejdź do treści

Praktyki studenckie

Praktyki zawodowe (niepedagogiczne)

Studenci naszego Instytutu mają obowiązek odbyć praktyki studenckich zgodne z profilem kierunku na którym studiują (plany studiów).

Praktyki to z jednej strony możliwość wykorzystania nabytych podczas studiów wiedzy i kompetencji, a z drugiej strony unikalna szansa na zdobywanie nowych umiejętności w autentycznym środowisku pracy (wzbogacenie studenckiego cv). Studenci odbywają praktyki zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie praktyk dla danego kierunku, który określa także cel praktyk.

Studenci mogą wybrać jeden z trzech sposobów odbywania praktyk:

1. samodzielnie wyszukują instytucje, w których chcieliby odbyć praktyki,

2. mogą skorzystać z oferty praktyk w organizacjach z którymi Instytut podpisał porozumienia (lista Instytucji),

3. mogą zostać zrekrutowani przez wykładowców prowadzących grant badawczy na rzecz zewnętrznej Instytucji.

W każdym z tych przypadków student powinien skontaktować się z opiekunem praktyk.

Gdzie można odbywać praktyki?

Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, samorządu terytorialnego, instytucjach społecznych, organizacjach społecznych, fundacjach, placówkach kulturalnych, oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych, organizacjach z branży doradztwa personalnego, badań opinii publicznej, usług szkoleniowych, konsultingu, mediów i reklamy, lub innych jednostkach organizacyjnych, jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów.

Możliwa jest także realizacja praktyki w ramach oferowanego w Instytucie Socjologii obozu badawczego.

Studenci i studentki odbywają praktyki w wybranym przez siebie miejscu, zgodnie z profilem kierunku studiów oraz indywidualnymi zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

Osoby pracujące zawodowo lub jako wolontariusze mają możliwość złożenia zaświadczenia z opisem wykonywanych obowiązków, na podstawie którego zostaną im zaliczone praktyki zawodowe (po uprzedniej konsultacji z opiekunem praktyk).

Praktyka może mieć formę:

· pracy lub wolontariatu w administracji państwowej i samorządowej,

· pracy lub wolontariatu w instytucjach pozarządowych, organizacjach, fundacjach, stowarzyszeniach,

· pracy w agencji badawczej, firmie konsultingowej lub z branży doradztwa personalnego na stanowisku związanym z badaniami społecznymi, rozwiązywaniem problemów społecznych, organizacją życia społecznego lub zarządzaniem zespołami ludzi,

· pracy w firmie zajmującej się zarządzaniem zasobami ludzkimi (HR), która może uwzględniać na przykład: zapoznanie z ogólnymi zasadami funkcjonowania działu kadr, poznanie strategii personalnej firmy, zasad prowadzenia akt osobowych, procedury rekrutacji i selekcji pracowników, udział w procesie rekrutacji pracownika, analiza dokumentów, uczestniczenie w przeprowadzonych rozmowach, zapoznanie się z systemem ocen pracowniczych

(sporządzenie kwestionariusza oceny pracownika na wybranym stanowisku pracy), zapoznanie się z systemem szkoleń prowadzonych w firmie oraz systemem wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych pracowników, diagnozowanie poziomu satysfakcji pracowników w firmie,

· pracy w firmie marketingowo-reklamowej czy medialnej: zapoznanie się z zarządzaniem i strategią funkcjonowania instytucji, rodzajem stosowanych metod i technik badawczych oraz ich wykorzystanie w praktyce, podjęcie działań wspomagających promocję i reklamę instytucji,

· pracy w instytucjach zajmujących się badaniem opinii publicznej,

· realizacji projektów prowadzonych w Instytucie Socjologii.

Jakie formalności należy spełnić?

Forma, warunki i termin praktyk muszą zostać uzgodnione przed rozpoczęciem praktyk z osobą wyznaczoną do koordynowania praktyk.

Do podjęcia praktyk wymagane są następujące dokumenty:

· FORMULARZ ZGŁOSZENIA (PROSZĘ WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE LUB DRUKOWANYMI LITERAMI, WSZYSTKIE DANE MUSZĄ ZOSTAĆ PODANE. JEŚLI BRAKUJE JAKIEJŚ DANEJ PROSZĘ WPISAĆ „BRAK”. Po wypełnieniu formularz proszę przesłać na adres is@up.krakow.pl

Na podstawie przesłanego formularza przygotujemy Państwu komplet dokumentów potrzebnych do odbycia praktyki:

· porozumienie o odbyciu praktyk (2 egzemplarze: dla instytucji/firmy przyjmującej na praktyki oraz Instytutu Socjologii UKEN),

· skierowanie na praktyki,

· zaświadczenie o odbytej praktyce.

Jak rozliczyć praktykę?

Zaliczenia praktyk dokonuje osoba wyznaczona do koordynowania praktyk na podstawie odpowiednich dokumentów, a zwłaszcza porozumienia o odbyciu praktyk oraz zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie studenta lub studentki i dokładnym opisem zakresu obowiązków (zagadnienia i prace jakie wykonywał student/ka w trakcie praktyki).

Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań i programu określonej praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownego zaświadczenia.

Ważna informacja!

Aktualności

  • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
  • Letnie Seminarium Platońskie

    Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
  • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17