Przejdź do menu Przejdź do treści

O Instytucie

Instytut Socjologii powstał na podstawie decyzji Władz Uczelni zmieniającej nazwę Instytutu Filozofii i Socjologii na Instytut Socjologii.

Instytut Filozofii i Socjologii został ukonstytuowany i rozpoczął działalność z początkiem 2002 roku, po reorganizacji i podziale powstałego w 1980 roku Instytutu Nauk Społecznych. Jednak początki filozofii i socjologii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie sięgają lat czterdziestych XX wieku. Już wówczas istniały, w ramach Wydziału Humanistycznego, jednostki organizacyjne, których pracownicy podejmowali badania w zakresie filozofii, socjologii czy nauk społecznych i prowadzili zajęcia dydaktyczne z tych specjalności na wszystkich kierunkach Uczelni.

Instytut zatrudnia samodzielnych pracowników nauki (w tym profesorów tytularnych) oraz adiunktów i asystentów, zgrupowanych  w wyspecjalizowanych katedrach. Dyrektor Instytutu Socjologii jest  dr hab. prof.UKEN Paulina Rojek-Adamek a jej zastępca dr hab. Aldona Guzik.

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie filozofii i socjologii.

W instytucie prowadzonych jest pięć kierunków studiów:

Oprócz powyższych kierunków Instytut posiada ofertę studiów podyplomowych. Ponadto pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia z filozofii, etyki, socjologii, antropologii społecznej i wielu innych przedmiotów na rozmaitych kierunkach Uniwersytetu Pedagogicznego, a także kilka wykładów ogólnouczelnianych.

IFiS jest siedzibą kilku ogólnokrajowych stowarzyszeń i organizacji naukowych:

Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa, rozwijające i popularyzujące dorobek jednego z najwybitniejszych filozofów XX wieku, współtwórcy egzystencjalizmu. Towarzystwo, którego prezesem jest prof. dr hab. Czesława Piecuch, prowadzi rozległą współpracę z podobnymi organizacjami i stowarzyszeniami zagranicznymi.

Instytut jest wydawcą trzech czasopism naukowych:

Argument  to półrocznik o profilu filozoficznym, którego redaktorem naczelnym jest dr hab. prof. UP Marzenna Jakubczak. Pismo na liście MNiSW posiada 40 pkt.

Studia Sociologica (półrocznik, ukazuje się w serii „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”)

 

W Instytucie działają koła naukowe studentów:

Koło Naukowe Studentów Filozofii „Arche”

Socjologiczne Koło Naukowe, którym opiekuje się dr Anna Karnat. Koło prowadzi regularne spotkania, także w specjalnych cyklach „Spotkanie z Autorem”, będących debatą nad publikacjami książkowymi pracowników Instytutu, oraz doroczne (listopadowe) „Zaduszki Socjologiczne”, poświęcone wspomnieniom postaci wybitnych nieżyjących socjologów i ich dorobku.

Koło Naukowe Kognitywistyki , którym opiekuje się dr Magdalena Reuter, prowadzi cykliczne spotkania ze studentami zainteresowanymi naukami kognitywnymi. W ramach działalności koła studenci mogą zapoznać się z wynikami najnowszych badań z obszaru neurobiologii, psychologii oraz innych pokrewnych dziedzin. Dodatkowo prowadzone są spotkania z profesorami, których działalność naukowa łączy się z kognitywistyką.

W naszych murach gościmy  studentów uczestniczących w programie Erasmus/Erasmus+ dla których wykładowcy przygotowali specjalną ofertę dydaktyczną. Dotychczas w zajęciach w naszym Instytucie uczestniczyli studenci ze Słowacji, Turcji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Grecji.

Oprócz bogatej oferty dydaktycznej Instytut prowadzi intensywną działalność badawczą, czego efektem liczne publikacje i projekty badawcze finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2015 w strukturze Instytutu Filozofii i Socjologii powołana została Pracownia Badań Społecznych, która została przekształcona w ogólnouczelniane Centrum Badań i Innowacji inLAB. Centrum prowadzi działalność badawczą i analityczną dotyczącą problematyki społecznej, gospodarczej i politycznej.

Wyposażone jest w nowoczesną infrastrukturę i oprogramowanie umożliwiające realizację dużych projektów z zakresu badań społecznych i marketingowych w oparciu o najnowsze technologie i procedury metodologiczne stosowane w najlepszych ośrodkach badawczych w Polsce i Europie.

Zespół Centrum Badań i Innowacji inLAB to wysoko wykwalifikowana kadra ekspertów i specjalistów z dużym kapitałem wiedzy oraz doświadczenia praktycznego, ściśle współpracująca z renomowanymi ośrodkami naukowymi i badawczymi w Polsce i za granicą.

Instytut jest jednostką otwartą na współpracę z różnymi instytucjami lokalnymi i krajowymi. Dyrekcja Instytutu podpisała porozumienia z kilkunastoma instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami i firmami.

W ramach porozumienia nasi studenci mogą odbywać praktyki, staże, wizyty studyjne oraz brać czynny udział we wspólnie realizowanych inicjatywach.

Instytut jest także siedzibą Komitetu Okręgowej Olimpiady Filozoficznej w Krakowie, przewodnicząca: prof. Czesława Piecuch.

 

 

Ważna informacja!

Aktualności