Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr hab. prof. UKEN Andrzej Dąbrowski

dyżury: czwartek 12:00-13:00, s. 246 (lub on Teams, po umówieniu)

Być może pamiętacie lekcję języka polskiego na temat: „porządek serca i/a porządek rozumu” lub „racje serca i racje rozumu”. Ja pamiętam doskonale. Pamiętam tę ostrą wymianę zdań, argumenty obrońców rozumu i kontrargumenty zwolenników serca. Już wówczas było dla mnie jasne, że do pewnego stopnia jedni i drudzy mają racje. I już wtedy wiedziałem, że w pewnym sensie przeciwstawienie to jest fałszywe. Ten temat naznaczył całe moje życie. Również naukowe. Przedmiotem moich badań są bowiem serce (emocje) i rozum (logika) oraz związki i zależności między nimi. A patrząc nieco szerzej, interesuje mnie umysł: to, z czego on się składa, jak działa, jak wyłania się z materialnego mózgu, jak generuje świadome myśli i tworzy cały świat kultury. Problematykę tę częściowo podejmuję na wstępie do kognitywistyki, a częściowo na zajęciach z epistemologii.

SPECJALNOŚĆ: epistemologia, filozofia analityczna, filozofia umysłu, filozofia kognitywistyki, filozofia języka i filozofia psychologii.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE: wybrane problemy kognitywistyki, intencjonalność świadomości i działania, natura emocji i ich wpływ na procesy poznawcze, natura myślenia i różne formy myślenia, myślenie krytyczne.

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

 • 2013-2018 – praca naukowo-dydaktyczna WSIZ w Rzeszowie;
 • 2010-213 – praca naukowo-dydaktyczna UJ;
 • 2010 – doktor filozofii (Intencjonalność a semantyka) (promotor: prof. Jan Woleński, UJ);
 • 2002 – magister teologii (Akt wiary w teologii Karla Rahnera);
 • 2000 – magister filozofii (Heideggerowski projekt myślenia bycia aletheicznego);

WYJAZDY ZAGRANICZNE:

 • Luty-czerwiec 2006 – stypendium Socrates/Erazmus, Uniwersytet w Tilburgu, Holandia;
 • Maj-czerwiec 2005 – stypendium „The Robert Anderson Research Charitable Trust”, Londyn;
 • Maj-czerwiec 2004 – stypendium „The Robert Anderson Research Charitable Trust” (przy wpsółpracy z D. Papineu, Professor of Philosophy of Science at King’s College London).

ORGANIZACJA LUB WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI:

 • Filozoficzna spuścizna Władysława Tatarkiewicza i Władysława Stróżewskiego, Akademia Ignatianum w Krakowie, 23.X.2019 (współorganizator).
 • Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna. Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji. W 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 24.IX.2017 (współorganizator).
 • Odkrywanie umysłu: od percepcji do refleksji. Jerzemu Perzanowskiemu in memoriam, Instytut Filozofii UJ Kraków, 29. V. 2013 (organizator).
 • VI Europejski Kongres Filozofii Analitycznej (ECAP), 21-26. VIII.2008 (współorganizator).

UCZESTNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH:

„Geneza, natura i funkcje percepcji sensorycznej w świetle nauk kognitywnych i neurokognitywnych”, IDUB, Small Working Group, 2022.

„Opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających promocję polskiej kultury za granicą” (PolCA), 2022 -2024, Ministerstwo Edukacji i Nauki, program „Nauka dla Społeczeństwa”, nr NdS/533564/2021/2022, kierownik projektu: dr hab. Mariusz Dzięglewski, prof. UP.

„Leksykon polskich logików 1900-1939” (jako redaktor wniosku i współrealizator projektu), w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Fundamenty I/2018, realizacja: 2020-2023, kierownik projektu: Profesor Jan Hertrich-Woleński.

„Efekt domina: wpływ dysfunkcji kory mózgowej na wyższe procesy poznawcze u osób z zespołem Aspergera” („Domino Effect: The Impact of Motor Cortex Dysfunction upon Higher Cognitive Processes in Individuals with Asperger Syndrome”, projekt wspólny Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ Kraków i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. PI 1: Anna Beres PhD (Institute of Applied Psychology JU), PI 2: Prof. Tadeusz Marek PhD, DSc (MCB JU), PI 3: Andrzej Dąbrowski PhD (University of Information Technology and Management, Rzeszow), MCB coordinator: Magdalena Fafrowicz PhD (starting 2017); (Grupa badawcza Neuroobrazowania – Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ Kraków).

„Nowe metody logiczno-matematyczne w naukach stosowanych i modelowanie procesów decyzyjnych” („New Logical-Mathematical Methods in Applied Sciences and Modelling Processes of Decision-Making”), Narodowe Centrum Nauki, 2013. Projekt numer UMO-2012/07 / B / HS1 / 00263. Autor artykułu i redaktor książki: Andrzej Dąbrowski, Jan Hertrich-Woleński, Andrew Schumann (red.), Podejmowanie decyzji: pojęcia, teorie, kontrowersje, Copernicus Center Press, Kraków 2015.

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Książki:

Dąbrowski, A., Źródła, natura i funkcje emocji. Studium teorii impulsji Leona Petrażyckiego, WUW, Warszawa 2019.

Dąbrowski, A., Intencjonalność i semantyka, Universitas, Kraków 2013.

Redaktor i/lub współautor:

Dąbrowski, A., Hoły-Łuczaj, M., Schumann, A., Szocik, K., Woleński, J., Leksykon logików polskich 1900-1939, Copernicus Center Press, Kraków 2022.

Dąbrowski, A., Schumann, A., Woleński, J., (red.), Podejmowanie decyzji – pojęcia, teorie, kontrowersje, Copernicus Center Press, Kraków 2015.

Woleński, J., Dąbrowski, A., (red.), Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki, Copernicus Center Press, Kraków 2014.

Redakcja numerów specjalnych:

Argument: Biannual Philosophical Journal, tom 10/ numer 2 (2020);
Studia Humana, tom 19/ numer 3 (2016): http://studiahumana.com/wyd,19.html
Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, tom 8/ numer 1 (2014);
Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, tom 7/ numer 2 (2013);
Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, tom 7/ numer 1 (2013);

Artykuły:

 • „Paradoks fikcji — krytyczny przegląd głównych teorii”, Roczniki Filozoficzne t. LXX, 3, 2022, s. 65–84.
 • „Ucieleśnione poznanie – założenia, tezy i wyzwania”, Argument – Biannual Philosophical Journal, 11 (1), 2021, s. 13–32.
 • „Myślenie krytyczne: kilka uwag historycznych i teoretycznych”, Argument – Biannual Philosophical Journal, 10 (2), 2020, s. 263–287.
 • „O racjonalności teoretycznej, praktycznej i globalnej w filozofii Roberta Audiego”, [w:] J. Maciaszek, (red.), Argumentacja, Racjonalność, Filozofia religii. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Kleszcza, WUŁ, Łódź 2020.
 • „Emocje. W poszukiwaniu antyesencjalistycznego ujecia”, Etyka, 59 (1), 2020, s. 81–100.
 • „Genesis and Nature of Moral and Legal Norms. Leon Petrażycki’s Naturalistic Solution”, Studia Humana, 7 (3) 2018, s. 39–52.
 • „Czym jest introspekcja? Badanie rozwiązań pluralistycznych”, Analiza i Egzystencja, 40, 2017, s. 40–66.
 • „Natura i kultura w tworzeniu emocji”, [w:] M. Bielawka, Ł. Trzciński, K. Skowronek (red.), Emocjonalne aspekty kultury, Wydawnictwa AGH, Kraków 2017, s. 9–25.
 • „Geneza i charakter współczesnego naturalizmu w filozofii”, [w:] B.K. Krzych, M. Wieczorek (red.), Wokół naturalizacji (w) filozofii, Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury” Siemianowice Śląskie 2017, s. 61–90.
 • „Emocje a racjonalność”, Kwartalnik Filozoficzny, t. XLV, z. 2, 2017, s. 51–75.
 • „O samoświadomości, która jest źródłem wszelkiej świadomości”, [w:] A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość – perspektywa interdyscyplinarna, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, s. 161–175.
 • „Reflections on Emotions”, Studia Humana, 5 (3) 2016, s. 3–7.
 • „Emotions in Philosophy. A Short Introduction”, Studia Humana, 5 (3) 2016, s. 8–20.
 • „Czy emocje mogą być racjonalne? Analiza wybranych aspektów filozofii emocji Ronalda de Sousy”, Analiza i Egzystencja, 35, 2016, s. 115–139.
 • „Czy logika pragmatyczna jest dobrą alternatywą edukacyjną dla krytycznego myślenia?”, Nauka, 2/2016, s. 143–162.
 • „Filozofia informacji Luciano Floridiego (ekspozycja nieformalno-logiczna)”, Zagadnienia naukoznawstwa, 4 (206) 2015, s. 447–465.
 • „How Many Concepts of Intentionality?”, Studia Humana, 4 (3) 2015, s. 3–13.
 • „Emocje a procesy decyzyjne”, [w:] A. Dąbrowski, A. Schumann, J. Woleński, (red.), Podejmowanie decyzji – pojęcia, teorie, kontrowersje, Copernicus Center Press, Kraków 2015, s. 235-261.
 • „Od komputacjonizmu do ucieleśnionego modelu poznania i umysłu w kognitywistyce”, [w:] J. Woleński, A. Dąbrowski, Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki, Copernicus Center Press, Kraków 2014, s. 47–87.
 • „Czym są emocje? Prezentacja wieloskładnikowej teorii emocji”, Analiza i Egzystencja, 27, 2014, s. 123–146.
 • „O pięknych, ale nie zawsze osiągalnych postulatach i ideałach. Annie Brożek, Jackowi Jadackiemu i Korduli Świętorzeckiej w odpowiedzi”, Przegląd Filozoficzny, 3 (87) 2013, s. 283–286.
 • „O naturze przekonań: rudymentarne wprowadzenie do badań”, [w:] D. Leszczyński, M. Rosiak, (red.), Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin, Oficyna Naukowa PFF, Wrocław 2013.
 • „Podstawowe rodzaje świadomości we współczesnej filozofii naturalistycznej”, Diametros, 36, 2013, s. 27–46.
 • „Wpływ emocji na poznawanie”, Przegląd Filozoficzny, 3 (83) 2012, s. 315–336.
 • „Główne wyniki twórczości Kazimierza Ajdukiewicza”, Ruch Filozoficzny, 1, 2012, s. 27–42.
 • „O pewnych różnicach między filozofią a nauką”, [w:] M. Woźniczka, A. Marek-Bieniasz, (red.), Filozofia a nauki przyrodnicze. Od physis do methaphysis i anthropos, Częstochowa 2012, s. 133–147.
 • „Radykalna interpretacja intencjonalności w filozofii Martina Heideggera”, Analiza i Egzystencja, 18, 2012, s. 19–41.
 • „O filozofii analitycznej – zapewne nie po raz ostatni”, Przegląd Filozoficzny, 3 (79) 2011, s. 173–191

Ważna informacja!

Aktualności

 • „Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory – strategie – konteksty”

  27–28 czerwca 2024 roku na kampusie AGH odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa „Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory – strategie – konteksty
 • Z radością informujemy, że w dniu 25.06.2024 r. Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała p. Annie Szklarskiej stopień na
 • Obóz badawczy ’24

  W dniu 25 czerwca 2024 roku nastąpiło formalne zakończenie obozu badawczego Instytutu Socjologii, połączone z rozdaniem zaświadczeń dla studentek i studentów wchodzących w skład zespołu bad