Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Szast Mateusz

Dr Szast Mateusz

adiunkt

KATEDRA METODOLOGII BADAŃ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

mateusz.szast@up.krakow.pl

pok: 269

ORCID: 0000-0001-5677-6471

publikacje:


dyżury: KONSULTACJE, p 269 Wtorek 9:45-11:15 do połowy semestru Wtorek 15:00-16:30 od połowy semestru

Dr Mateusz Szast 

Dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne

Zainteresowania badawcze: zainteresowania naukowo-badawcze oscylują wokół problematyki migracji i kapitału społecznego, społeczeństwa obywatelskiego, etniczności, socjologii rodziny, socjologii prawa oraz kształtowania kompetencji miękkich w ramach mediacji i negocjacji.

Biogram:

2016 – Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii;

2015 – Magister prawa;

2014 – Trener biznesu – studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie przy współpracy z Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu w Lublinie;

2012 – Studia podyplomowe w zakresie komunikowania społecznego i dziennikarstwa;

2012 – Magister socjologii, studia o specjalności ogólnej ukończone z wyróżnieniem;

2010 – Licencjat socjologii, specjalizacje: komunikacja społeczna oraz służby społeczne i zdrowie publiczne, ukończone z wyróżnieniem.

 

Prowadzone zajęcia:

Socjologia grup etnicznych, modele współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem, zasady negocjacji i rozwiązywania konfliktów, seminarium licencjackie, socjologia migracji, psychologiczne aspekty mediacji i negocjacji, negocjacje biznesowe, współczesne społeczeństwo polskie, socjologia rodziny, podstawy prawa gospodarczego, podstawy prawa rodzinnego,  podstawy prawa gospodarczego, finansowego i handlowego, podstawy społeczeństwa obywatelskiego,  podstawy doradztwa zawodowego, podstawy socjologii, współczesne uzależnienia.

 

Prowadzona działalność naukowa:

01.01. 2014 do nadal ‒ Polskie Towarzystwo Socjologiczne (Sekcja Socjologii Etniczności oraz Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu);

01.10.2018 do nadal – Opiekun naukowy Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Apertum”

23.08.2008 ‒ 31.09.2016 – Przewodniczący Koła Naukowego Studentów Socjologii „Societas”;

01.10.2009 ‒ 29.O6.2012 – Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Nowoczesne Kształcenie”;

01.05.2012 – 30. 10. 2012 ‒ Stowarzyszenie „Art of Buisness”.

Jestem autorem 90 publikacji: trzy monografie, cztery prace zbiorowe pod redakcją, 40 artykułów lub sprawozdań w czasopismach recenzowanych, 28 artykułów w pracach zbiorowych pod redakcją (prace recenzowane) oraz kilka artykułów w czasopiśmie wewnętrznym Uniwersytetu.

Wygłosiłem 106 prelekcji: 30 to konferencje międzynarodowe, 35 to sympozja o charakterze ogólnopolskim i 41 to wydarzenia naukowe o charakterze lokalnym. Partycypowałem na rzecz komitetów organizacyjnych 20 wydarzeń o charakterze naukowym (konferencji, sympozjów i seminariów) o zasięgu lokalnych, ogólnopolskim i międzynarodowym. Uczestniczyłem w kilku projektach badawczych realizowanych indywidualnie lub w ramach Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Apertum

Ważniejsze publikacje

Monografie:

 1. Mateusz Szast, W Irlandii wygodniej, ale w Polsce lepiej: kapitał społeczno-kulturowy i ocena sytuacji życiowej polskich migrantów w Irlandii, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, Biblioteka Polonii, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, Kraków 2017, ss. 416. Punktacja MNiSW: 120.000.
 2. Anna Duda, Ewa Czerwińska-Jakimiuk, Mateusz Szast, Małgorzata Mądry-Kupiec, Wioletta Skrzypek, Masz prawo do mediacji w szkole : pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania mediacji w szkole, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2021, ss. Punktacja MNiSW: 120.000.
 3. Mateusz Szast, Wybrane zagadnienia komunikacji w negocjacjach : ujęcie praktyczne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022, ss. 194. Punktacja MNiSW: 120.000.

Prace zbiorowe:

 1. Mateusz Rewera, Mateusz Szast (red.), Działalność Koła Naukowego Studentów Socjologii „Societas” (zbiór publikacji z lat 2008-2015), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola 2016, ss. 241.
 2. Radosław Pierstrak, Szymon Psonka, Mateusz Szast (red.), Klauzula sumienia – regulacje prawne vs rzeczywistość, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2015, ss. 380.
 3. Mateusz Szast, Bogdan Więckiewicz (red.), Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku: wybrane aspekty, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022, ss. 194. Punktacja MNiSW: 40.000.
 4. Bogdan Więckiewicz, Mateusz Szast (red.), Rodzina i społeczeństwo wobec współczesnych wyzwań polityki społecznej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022, ss. 185. Punktacja MNiSW: 40.000.
 5. Mateusz Szast (red.), Problemy i wyzwania współczesnych rodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023, ss. 171. Punktacja MNiSW: 40.000.

 Wybrane artykuły:

 • Mateusz Szast, (Nie)etyczne aspekty komunikacji niewerbalnej w negocjacjach, „Edukacja Etyczna” 13(1)/2017, ss. 72-88. ISSN 2083-8972 (lista B – 5 pkt),
 • Mateusz Szast, Erazm Majewski: uczony samouk z pasją, „Społeczeństwo i Rodzina” nr 54 (1/2018), ISSN 1734-6614, ss. 144–157, (lista B – 11 pkt),
 • Mateusz Szast, Ludwik Krzywicki: etnograf i ekonomista, „Społeczeństwo i Rodzina” nr 55 (3/2017), ISSN 1734-6614, ss. 161–176, (lista B – 11 pkt),
 • Mateusz Szast, Organizacje przyparafialne jako element społecznego kształtowania sumień Polaków „Pedagogika Katolicka”, 24/2019, ISSN: 1898-3685 ss. 31-38, MNiSW: 40.000.
 • Mateusz Szast, Rola i znaczenie organizacji non profit w ramach kształtowania kapitału społecznego. Socjologiczna analiza porównawcza podkarpacia na tle całego kraju, „Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej”, 14/2018, ss. 96-106. ISSN 2081-2043, Punktacja MNiSW: 1.000.
 • Mateusz Szast, Transfer kapitału ludzkiego pomiędzy Ukrainą a Polską – wyzwanie czy zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego obu krajów? „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 2019, Vol. 62, s. 97-110, Punktacja MNiSW: 100.000, p-ISSN: 1505-2192,
 • Mateusz Szast, Partycypacja kobiet w trzecim sektorze w Polsce, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica” – 2019, Z. 11, vol. 1, s. 237-251, Punktacja MNiSW: 5.000,
 • Mateusz Szast. Participation in Religious Organizations and Shaping Social Capital in Poland, „SOTER: Journal of Religious Science” 2019, nr. 71(99), ss. 19-34 ENG, Punktacja MNiSW: 5.000 p-ISSN:1392-7450,
 • Mateusz Szast, Znaczenie emocji w przekazywaniu nieprawdziwych informacji w komunikacji niewerbalnej, w: J. Mazur, P. Rojek-Adamek, J. Tomczyk (red.), Zarządzanie zmianą: innowacje, organizacje, bezpieczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020, s. 114-135, punktacja MNiSW: 20.000,
 • Mateusz Szast, Praca z uczniem/studentem oparta na relacjach, w: T. Krawczyńska-Zaucha (red.), Edukacja XXI wieku: strategie zarządzania i kierunki rozwoju, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020, ss. 187-210, punktacja MNiSW: 20.000
 • Mateusz Szast, Dynamika zmian polskiego społeczeństwa obywatelskiego ostatniej dekady, w: Dorota Czakon-Tralski, Piotr Stawiński (red.), Dynamika współczesności / redakcja naukowa, Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2020, ss. 13-32, punktacja MNiSW: 20.000.
 • Mateusz Szast, The Contemporary Migrant Family in the Eyes of a Pole in Ireland, „Studia Polonijne”, 2020, T. 41, s. 287-298, ISSN: 0137-5210, punktacja MNiSW: 70.000.
 • Mateusz Szast, Komunikacja społeczna w pracy socjalnej – aspekty teoretyczne i praktyczne, „Zeszyty Pracy Socjalnej”, 2020, Tom 25, Numer 4, ss. 257–267, MNiSW: 20.000.
 • Mateusz Szast, Values of surveyed adolescents during the covid-19 pandemic. Analysis and report , „SCIENTIFIC BULLETIN OF FLIGHT ACADEMY Section: Pedagogical Sciences Collection of scientific papers ISSUE 10”, ISSN 2522-1477, ss. 84-93.
 • Mateusz Szast, Karolina Gąsior, Migration strategies and experiences of students – based on own research in 2020, , „Studia Polonijne”, 2021, T. 42, ss. 175-209, ISSN: 0137-5210, punktacja MNiSW: 70.000.
 • Mateusz Szast, Ethical or unethical, permitted or prohibited? : social coexistence norms in the opinion of the surveyed youth, Edukacja Etyczna, 2021, T. 18, s. 160-177, MNiSW: 40.000
 • Mateusz Szast, Preferencje młodzieży w zakresie wyboru ich partnera życiowego – analiza badań, w: Sučasni trendi pozvitku medičnoï osviti: perspektivi i zdobutki : materiali navc~41al’no-naukovoj konferencij z mižnarodnoû učastû 24 bereznâ 2022 roku, Poltava : TOV „ASMI”, 2022, S. 254-261.
 • Martyna Cichosz, Karolina Gąsior, Mateusz Szast, Ideały współczesnej młodzieży – ujęcie badawcze, W: Mateusz Szast, Bogdan Więckiewicz (red.), Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku : wybrane aspekty, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022, ss. 119-158. Punktacja MNiSW: 20.000.
 • Karolina Gąsior, Mateusz Szast, Święta o tematyce miłosnej w opinii młodzieży studiującej – raport i analiza uzyskanych wyników, W: Mateusz Szast, Bogdan Więckiewicz (red.), Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku : wybrane aspekty, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022, ss. 159-194. Punktacja MNiSW: 20.000.
 • Mateusz Szast, Jednostki dryfujące – problematyka tożsamości współczesnego człowieka migrującego,W: Bogdan Więckiewicz (red.), Tolerancja i jej oblicza. T. 1, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022, ss. 101-119. Punktacja MNiSW: 20.000.
 • Bogdan Więckiewicz, Mateusz Szast, Wstęp, W: Bogdan Więckiewicz, Mateusz Szast (red.), Rodzina i społeczeństwo wobec współczesnych wyzwań polityki społecznej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022, ss. 7-10.
 • Karolina Gąsior, Martyna Cichosz, Mateusz Szast, Zaufanie czy nieufność w dobie pandemii? W: Bogdan Więckiewicz, Mateusz Szast (red.), Rodzina i społeczeństwo wobec współczesnych wyzwań polityki społecznej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022, ss. 155-185. Punktacja MNiSW: 20.000.
 • Mateusz Szast, Types of Singles according to Students from Krakow, W: Innovacijni osvitni technologij: svitovij i vitčiznânij dosvid vikoristannâ v sistemi neperervnoj osviti : kolektivna monografiâ Innovative educational technologies: world and domestic experience of us in the system of continuing education : collective monograph / vidpovidlni redaktori L. V. Baranovs’ka, L. I. Mors’ka, Kij: Nacional’nij Aviacijnij Universitet ; Žešuvs’kij Universitet, 2022, ss. 137-140, Punktacja MNiSW: 20.000.
 • Mateusz Szast, Cracow students’ opinions on family and marriage, „Rocznik Nauk Społecznych”, 2022, T. 50, nr 3, ss. 107-122, Punktacja MNiSW: 70.000.
 • Mateusz Szast, Alkohol i skutki jego spożywania w zakresie relacji rodzinnych – analiza indywidualnego przypadku, W: Problemy i wyzwania rodziny oraz szkoły w czasie pandemii COVID-19 / redakcja naukowa Anna Strumińska-Doktór, Małgorzata Przybysz-Zaremba, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2023, ss. 31-47, Punktacja MNiSW: 20.000.
 • Małgorzata Przybysz-Zaremba, Krzysztof Polok, Mateusz Szast, How to Be a Successful Manager of Your Own Company?: A Study into the Entrepreneurial Competences of Future Teachers,W : Entrepreneurship Education and Pedagogy in Central and Eastern European Countries: Critical and Pragmatic Perspectives / edited by Katarzyna Żyminkowska, Katarzyna Ożańska-Ponikwia, London: Routledge, 2023, ss. 1-12, Punktacja MNiSW: 75.000.
 • Mateusz Szast, Aspiracje życiowe młodzieży, W: Jaka jest współczesna młodzież? / redaktor Piotr T. Nowakowski, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2023, ss. 171-186, Punktacja MNiSW: 20.000.
 • Mateusz Szast, Liliya Morska, Micromanagement or macromanagement?: diagnostic procedures of management styles in the selected educational institutions – a pilot study,  Konteksty Pedagogiczne- 2023, T. 1, nr 20, ss. 147-163, Punktacja MNiSW: 40.000.
 • Liliya Morska, Mateusz Szast, Trudny przeciwnik, a może trudny rozmówca w mediacjach z nieletnim? : o praktycznych aspektach pracy z trudnym rozmówcą, W: Problemy i wyzwania współczesnych rodzin / redakcja Mateusz Szast, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023, ss. 137-168. Punktacja MNiSW: 20.000.
 • Mateusz Szast, Kapitał kulturowy członkiń Kół Gospodyń Wiejskich Podkarpacia, „Rocznik Kolbuszowski” 22/2022, ss. 239-252, Punktacja MNiSW: 20.000.
 • Mateusz Szast, Dwa kapelusze, W: Socjolog w społeczeństwie : dwa jubileusze Krystyny Leśniak-Moczuk : 40 lat pracy naukowej 10 lat Ruchu Krystyn / pod redakcją Aliny Betlej i Teresy Zbyrad, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023, ss. 575-577.
 • Mateusz Szast, Rola informacji zwrotnej, W: Relacje społeczne młodzieży / redaktor Mateusz Szast, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2023, ss. 103-107. Punktacja MNiSW: 20.000.
 • Mateusz Szast, Codzienność w niecodziennym świecie imigrantów w Irlandii  – na podstawie obserwacji uczestniczącej, Studia Polonijne. – 2023, T. 44, s. 137-159, Punktacja MNiSW: 100.000.
 • Mateusz Szast, Implications of an Individual’s Participation in Religious Organisations – Case Study, Kultura i Edukacja. – 2023, nr 2, s. 126-142, Punktacja MNiSW: 100.000.

Pasje pozanaukowe:

Motoryzacja – auta zabytkowe ze szczególnym uwzględnieniem grupy VW AG i MB, motocykle ciężkie – wycieczki i przejazdy motocyklowe.

Muzyka filmowa (Waldemar Kazanecki, Wojciech Kilar, Bartosz Chajdecki), jazz oraz blues polski lat 80. i 90.

Ważna informacja!

Aktualności

 • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
 • Letnie Seminarium Platońskie

  Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
 • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17