Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Małgorzata Krywult – Albańska

Dr Małgorzata Krywult – Albańska

Adiunkt

Katedra Metodologii Badań Społecznych

malgorzata.krywukt-albanska@up.krakow.pl

pok: 266

publikacje:


TERMINY KONSULTACJI (p. 266): wtorek 13:15-14:00, czwartek 11:00-12:30

KONTAKT: mkrywult@up.krakow.pl

SPECJALNOŚĆ: demografia społeczna, socjologia migracji, socjologia środowiska

ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Demografia społeczna, metody i techniki badań społecznych, społeczne konsekwencje zmian klimatu

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

doktor socjologii, 2009, Uniwersytet Jagielloński (Imigranci polscy w Kanadzie. Socjologiczna analiza współczesnych procesów adaptacji imigrantów)

mgr socjologii, 2001, Uniwersytet Jagielloński (Przeobrażenia małżeństwa i rodziny w Polsce w świetle teorii drugiego przejścia demograficznego)

KALENDARIUM WYJAZDÓW I STAŻY ZAGRANICZNYCH:

2003/2004: Grant International Council for Canadian Studies (Graduate Student Scholarschip) na realizację projektu badawczego Rola i znaczenie Kościoła w życiu polskiej grupy etnicznej w Mississaudze (Kanada)

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W IFiS UP:

procesy ludnościowe (w języku polskim i angielskim)

translatorium językowe

warsztat badacza – metody ilościowe

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Caught in a Fever? The Social and Economic Background of Emigration from Poland in the 1980s. Polish American Studies, Vol. LXVIII, No. 2, s. 107-126.

Spis powszechny jako źródło informacji o ludności. 2012. W: „Studia Socjologiczne”, 4 (207), s. 87-107.

Powszechne spisy ludności na przykładzie wybranych państw: aspekty metodologiczne. 2013. W: „Politeja”, nr 26, s. 275-290.

Redagowanie tomu “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica”. Z. 6, Vol. 2, Towards, critical demography : demographic processes and social issues in the contemporary word = W stronę demografii zaangażowanej : procesy demograficzne a problemy społeczne współczesnego świata. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. 199 s.

Wzrost demograficzny a perspektywy wyżywienia ludności świata : zarys problemu. 2014. W: „Studia Sociologica”, z. 6, vol. 2, s. 156-171.

Imigranci polscy w Kanadzie. Socjologiczna analiza procesów adaptacji. 2015. Kraków: Impuls. 260 s.

“Families in Poland”. 2016. W: Shehan Constance L., (red.), The Wiley Blackwell encyclopedia of family studies. Malden, MA [etc.] : Wiley-Blackwell, s. 1-5. DOI: 10.1002/9781119085621.wbefs155.

„Divorce Statistics”. 2016. W: Shehan Constance L., (red.). The Wiley Blackwell encyclopedia of family studies. Malden, MA [etc.] : Wiley-Blackwell, s. 1-5. DOI: 10.1002/9781119085621.wbefs337.

“Demography”. 2016. W: Sangeeta Ray, Henry Schwarz, José Luis Villacanas Berlanga, Alberto Moreiras i April Shemak (red.), The Encyclopedia of Postcolonial Studies. [United States]:Blackwell Publishing. DOI: 10.1111/b.9781444334982.2016.x.

Ubóstwo, przemoc i wykluczenie w miastach Stanów Zjednoczonych. Refleksje wokół badań Alice Goffman. W: „Studia Socjologiczne”, 2(229), s. 207-226. ISSN 0039−3371, DOI: 10.24425/122469 (współautor: Łukasz Albański).

Przekłady (z języka angielskiego):

Wybrane rozdziały w publikacjach pod redakcją Piotra Sztompki i Małgorzaty Boguni-Borowskiej: Socjologia codzienności (2008) i Fotospołeczeństwo (2012), Kraków: Znak.

 

INNE ZAINTERESOWANIA I PASJE POZANAUKOWE:

Języki obce, sztuka nowożytna.

Ważna informacja!

  • Studenckie ABC

    Zachęcamy do zapoznania się ze studenckim niezbędnikiem

Aktualności