Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Anna Karnat

Dr Anna Karnat

Adiunkt

Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych

anna.karnat@up.krakow.pl

publikacje:


Specjalność: socjologia teoretyczna  

Zainteresowania naukowe:  
klasyczne i współczesne teorie socjologiczne; socjologia świadomości; tożsamość indywidualna i zbiorowa; socjologiczne ujęcia nowoczesności, późnej nowoczesności
i ponowoczesności; kategorie podmiotu i podmiotowości; kondycja jednostki w świecie współczesnym

Krótki biogram naukowy:
▪ 2007 doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Wydział Filozoficzny UJ,
na podstawie dysertacji: Od świadomości społecznej do tożsamości jednostkowej. Studium analityczne koncepcji świadomości w tradycji socjologicznej (promotor: prof. zw. dr hab. Hieronim Kubiak)

▪ 1996 magister socjologii, Instytut Socjologii UJ, na podstawie pracy: Przemiany świadomości społeczeństwa polskiego w procesie transformacji ustrojowej. Próba syntezy (promotor: prof. zw. dr hab. Hieronim Kubiak)

Przynależność do rad i stowarzyszeń naukowych:
▪ 2011 – nadal, przynależność do Polskiego Towarzystwa Etycznego (funkcja Sekretarza
w latach 2011-2015 i 2015-2019, wybór na członka Komisji Rewizyjnej na kadencję
2019-2023)
▪ 2001-2003 przynależność do ESA (European Sociological Association)

Pełnione funkcje w IFiS i Uczelni:
▪ Opiekun Socjologicznego Koła Naukowego UP – od 2007 (nadal)
• Opiekun Sekcji Kryminologii SKN – od 2014 (nadal)
▪ Członek Rady Instytutu w kadencjach: 2009 – 2013, 2013 – 2017, 2017 – nadal
▪ Członek Rady Wydziału Humanistycznego (przedstawiciel pracowników niesamodzielnych) w kadencjach: 2012 – 2016, 2016 – 2019
▪ Elektor w wyborach władz Uczelni na kadencję 2016-2020 (wybory Rektora i Dziekana)
▪ Kierownik praktyk zawodowych w zakresie Socjologii w latach 2009-2012
▪ Współpracownik Ośrodka Badań nad Mediami w Zakładzie Polityki Antydyskryminacyjnej
w Mediach

Kalendarium stypendiów / staży i wyjazdów zagranicznych, wykłady na zaproszenie:

▪ Szwecja – Dalarna University, Falun; stypendium naukowe Instytutu Szwedzkiego
(2002-2003)

▪ Szwecja – Dalarna University, Falun; wykłady i seminaria w ramach programu Erasmus
i Erasmus + (2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

Turcja – Çukurova University, Adana (2013, 2014)

• Rosja – Ural Federal University, Yekaterinburg (2019)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w ostatnich latach:
wstęp do socjologii, socjologia ogólna, współczesne teorie socjologiczne, socjologia zmian społecznych, seminarium licencjackie, wykłady monograficzne, wykład ogólnouczelniany (Dylematy ponowoczesności w perspektywie socjologicznej), zajęcia w języku angielskim
dla studentów międzynarodowych (Introduction to Sociology), zajęcia na studiach podyplomowych, wykłady dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Tematyka seminariów:
socjologiczne ujęcia tożsamości indywidualnej i zbiorowej; zjawiska i problemy związane
z nowoczesnością, późną nowoczesnością i ponowoczesnością;

Ważniejsze publikacje naukowe:

Książki i rozdziały w książkach:

Tożsamość, czyli świadomość redivivus, Przedmowa Hieronim Kubiak, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009,
(stron 349)

Postmodern strategies of taming death and changes in the burial culture in Poland [in:]
6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts SGEM, Vienna 2019, Vol. 6 [Lidia Cristea et al.] Bulgaria 2019, s. 63-69

Quality of life of the persons with inborn gender identity disorder syndrome [in:]
NORDSCI International Conference on Social Sciences, Athens, Book 1, Vol. 2, Sections Education and Educational Research, History, Language and Linguistics, Philosophy, Sociology and Healthcare, Sofia : Saima Consult LTD, 2019, s. 313-319

Self-conception i self-image w procesie konstruowania ja: fenomen selfie i perspektywa tożsamościowa w socjologii; Self-conception and self-image in the process of construction of self: phenomenon of selfie and identity perspective in sociology [w:] Widzenie siebie. Selfie. Autoportret. Terapia; Seeing Yorself. Selfie. Self-Portrait. Therapy (red.) Anna Sielska, Małgorzata Szandała, Katowice : Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, 2019, s. 157-172;
s. 345-359

Społeczne funkcjonowanie osób z Zespołem Wrodzonej Dezaprobaty Płci Fenotypowej [w:]  Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych i mediów (red.) Aleksandra Surma, Magdalena Śliwa, Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2019, s. 91-99

On the concept of social reality in contemporary societies – late modernity and postmodernity [w:] 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, [Lidia Cristea et al.], Bulgaria, 2018, s. 379-385

Tożsamość jako towar? Refleksje wokół Baumanowskiej koncepcji tożsamości jednostkowej
w kontekście kultury konsumpcyjnej
[w:] Społeczno-ekonomiczne aspekty życia w XXI wieku (red.) Paulina Szymczyk, Monika Maciąg, Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2018, s. 78-88

Individual identity in the postmodern era – critical thoughts [w:] 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017. Book 6, history of art, fine art, contemporary art, performing and visual art, cultural studies, literature and poetry, ethnology and folklore. [Lidia Cristea et al.], Bulgaria, 2017, s. 275-282

Concepts of the Individual Subject in Contemporary Sociology
[in:] 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. Book 1, Vol. 2: Sociology and Healthcare, Conference Proceeding, [Alessandro Antonietti et al.], Bulgaria, 2016, s. 321-326

The Identity of Polish Society – a Reckoning with the Past or a New Challenge?
[w:] Marian Niezgoda, Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner (eds) Culture in Transition, Transition in Culture, Jagiellonian University, Institute of Sociology,
Kraków 2009, s. 124-133

Od świadomości do tożsamości – szkic o teoriopoznawczym statusie socjologicznej kategorii świadomości [w:] Grzegorz Babiński, Maria Kapiszewska (red.) Zrozumieć współczesność, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009, ss. 615-636

Śmierć i nieśmiertelność w ponowoczesności. Kilka uwag w kwestii Baumanowskiego konstruktu tożsamości indywidualnej [w:] Eros – Patos – Thanatos. Świat(y) wartości społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku, (red.) Ireneusz Jeziorski i Marcin Korzewski, Katedra Socjologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała – Żywiec 2008, s. 201-213

Społeczne uwarunkowania indywidualistycznego modelu socjalizacji w Polsce współczesnej [w:] Zbigniew Pucek (red.) Dylematy tożsamości. Stare i nowe konteksty socjalizacji, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2007, s. 61-72

Redagowane tomy:

Studia Sociologica V (2013) vol. 2, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis,
The Individual: Contexts, Relations, Research (ed.), Jednostka: Konteksty, Relacje, Badania (red.), (stron 190).

Wybrane artykuły i recenzje (od 2007 r.):

Szansa i wymóg: tożsamość jednostkowa w koncepcjach Anthony’ego Giddensa
i Zygmunta Baumana
[w:] „Państwo i Społeczeństwo”, Rok VIII, 2008, nr 1, s. 71-100

Od filozofii ku socjologii. Floriana Znanieckiego program reformy nauk humanistycznych [w:] Annales Academiae Cracoviensis, Folia 54, Studia Sociologica II,
Kraków 2008, s. 5-24

O świadomości jako socjologicznej kategorii teoriopoznawczej
[w:] „Państwo i Społeczeństwo”, Rok IX, 2009, nr 2, s. 23-44

O kulturze jako toposie socjologicznej kategorii tożsamości [w:] Annales Academiae Cracoviensis, Folia 75, Studia Sociologica III, Kraków 2010, s. 51-61

Local, National and European Identity in the Age of Globalisation – a Sociological Perspective [in:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Sociologica IV, vol. 2, Kraków 2012, s. 46-55

O wielowymiarowości jednostki; On the Multi-dimensionalism of the Individual [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Sociologica V, vol. 2, Kraków 2013, s. 5-8;
s. 9-12

Recenzja: Cień Hipokratesa: tajemnice domu medycyny, David H. Newman, Kraków, 2010 [w:] Argument, Biannual Philosophical Journal, 2015, Vol. 5, nr 2, s. 525-531

Recenzja: Bez wzajemności albo w stronę czystego daru: refleksje socjologiczne wokół decyzji podejmowanych przez żywych dawców narządów [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica, 2016, Z. 8, vol. 1, s. 179-189

Ponowoczesne gry w przestrzeni tanatycznej, czyli o zmianach w kulturze pochówku
w Polsce
[w:] Argument. Biannual Philosophical Journal, 2017, Vol. 7, nr 2, s. 365-381

Migracje dawniej i dziś : o współczesnym znaczeniu klasyków i aktualności ich teoretycznych rozwiązań [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica, 2018, Z. 10, vol. 1, s. 198-209

Inne zainteresowania i pasje pozanaukowe:
muzyka dawna i klasyczna, film, literatura współczesna (skandynawska i nie tylko)

 

Ważna informacja!

Aktualności

  • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
  • Letnie Seminarium Platońskie

    Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
  • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17