Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr hab. Aldona Guzik

Dr hab. Aldona Guzik

Z-ca Dyrektora IS ds. Kształcenia

Katedra Metodologii Badań i Komunikacji Społecznej

aldona.guzik@up.krakow.pl

pok: 242

publikacje:


ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Socjologia komunikowania i mediów, socjotechnika, opinia publiczna, badania jakościowe

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

 • 2000 r. – obrona pracy magisterskiej: Reklama a propaganda jako komunikaty perswazyjne. Studium porównawcze;
 • 2008 r. – obrona pracy doktorskiej: W służbie społeczeństwa czy władzy? Upowszechnianie wyników sondaży opinii publicznej a koncepcje dyskursu politycznego;
 • 2023 r. obrona pracy habilitacyjnej: Eksperci naszych czasów. Socjologiczna analiza instytucji eksperta w opiniotwórczych serwisach informacyjnych.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W IS UKEN (wybrane):

 • podstawy socjologii,
 • socjologia środków masowego przekazu, socjologia mediów,
 • komunikowanie społeczne,
 • współczesne problemy socjologii,
 • socjotechnika,
 • opinia publiczna i sposoby jej badania,
 • seminarium licencjackie i magisterskie.

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 • Aldona Guzik, Dorota Żuchowska-Skiba (2003), „NATION AND EUROPE IN MEDIA DISCOURSES: The Polish Press and TV Coverage of the Nice Summit and the Euro Launch,  http://www.iue.it/RSCAS/Research/EURONAT/Index.shtml,
 • Aldona Guzik (2004), Sondaże opinii publicznej jako przykład manipulacji społeczeństwem (w:) Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, Kraków, Nomos,
 • Aldona Guzik, Dorota Żuchowska-Skiba (2005), Obrazy Unii Europejskiej i Europy w dyskursie prowadzonym w polskich mediach (w:) Krystyna Romaniszyn (red.), Portrety i autoportret. Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej, Kraków – nagroda Rektora UJ, Nomos,
 • Aldona Guzik (2006), Dlaczego czytelnictwo spada?, (w:) Anna Wiśniewska, Artur Paszko (red.) Dobra biblioteka publiczna – czyli jaka?, Kraków, BiblioTheca Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, seria Prace Naukowe nr 2,
 • Aldona Guzik (2010), Sondaże jako przykład manipulacji społeczeństwem (w) Tomasz Goban-Klas (red.) Oblicza Nowych Mediów, WSZiB, Kraków,
 • Aldona Guzik (2014), W służbie społeczeństwa czy władzy? Upowszechnianie wyników sondaży opinii publicznej a koncepcje dyskursu politycznego, Kraków Wydawnictwo Naukowe UP,
 • Mariusz Dzięglewski, Anna Fiń, Aldona Guzik (2017), Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004-2014, Raport końcowy, Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Kultury, Kraków,
 • Aldona Guzik, Radosław Marzęcki, Łukasz Stach (2015), Pokolenie 89’, Kraków Wydawnictwo Naukowe UP,
 • Aldona Guzik (2021), Eksperci naszych czasów. Socjologiczna analiza instytucji eksperta w opiniotwórczych serwisach informacyjnych, Warszawa, Scholar.

PROJEKTY BADAWCZE:

 • Representations of Europe and the nation in current and prospective member-states: media, élites and civil society, EURONAT, Grant agreement ID: HPSE-CT-2001-00044, 15 September 2001 – 14 January 2005, FP5-HUMAN POTENTIAL (https://cordis.europa.eu/project/id/HPSE-CT-2001-00044),
 • CBRG – Cieszyński Barometr Rozwoju Gospodarczego, finansowanego ze środków UE (EFS) i budżetu państwa w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.2,
 • Diagnoza wykluczenia społecznego w województwie śląskim jako pierwszy krok w planowaniu wsparcia dla osób marginalizowanych społecznie, finansowanego ze środków UE (EFS) i budżetu państwa w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Działanie/Poddziałanie 7.2.1 – 2009 r.,
 • Cyfrowe praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014; wniosek nr. 57780/14 Okres realizacji: 2015-2017 Źródło finansowania: Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego; w ramach: Obserwatorium Kultury Narodowe Centrum Kultury Realizacja projektu: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Małopolski Instytut Kultury,
 • Badania dotyczące budowy innowacyjnej platformy zgodnej z najnowszymi światowymi trendami umożliwiającej tworzenie usług w modelu „SHOPPING ASSISTANT”, Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 przez Interię i PBS przy Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie,
 • Cyfrowe zasoby regionalne, Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku – stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie z funduszy UE – w roli eksperta w zakresie społecznego wymiaru digitalizacji oraz metodologii badań 2017-2021,
 • Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego, POWER 4.3, ekspert ds. badań, 2019 -2020.

Ważna informacja!

Aktualności

 • „Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory – strategie – konteksty”

  27–28 czerwca 2024 roku na kampusie AGH odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa „Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory – strategie – konteksty
 • Z radością informujemy, że w dniu 25.06.2024 r. Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała p. Annie Szklarskiej stopień na
 • Obóz badawczy ’24

  W dniu 25 czerwca 2024 roku nastąpiło formalne zakończenie obozu badawczego Instytutu Socjologii, połączone z rozdaniem zaświadczeń dla studentek i studentów wchodzących w skład zespołu bad