Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów – Socjologia 2022/23

STUDIA LICENCJACKIE

SEMESTR I

Wstęp do socjologii: W – dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP, K – dr Anna Karnat

Historia myśli społecznej 1: W – dr Mirosław Boruta Krakowski, A – dr Michał Warchala

Psychologia społeczna: W dr Paweł Wójs, K – dr Tatiana Majcherkiewicz

Główne zagadnienia z filozofii: W – dr Maciej Urbanek, A – dr Łukasz Kołoczek

Logika: W – dr hab. Ryszard Mirek, prof. UP, K – dr Olga Poller

Metodyka pracy umysłowej i redagowanie tekstu naukowego: A – dr Antoni Płoszczyniec

 

SEMESTR II

Historia myśli społecznej 2: W – dr Mirosław Boruta Krakowski, A – dr Michał Warchala

Główne nurty filozofii współczesnej: W – prof. dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady, A – dr Łukasz Kołoczek

Procesy ludnościowe: W/K – dr Małgorzata Krywult-Albańska

Antropologia kulturowa: W – dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP, A – dr Maria Rogińska

Metody badań społecznych 1: W/K dr Grzegorz Dutka

 

SEMESTR III

Ekonomia: W/A – dr hab. Andrzej Michalak, prof. UP

Metody badań społecznych 2: W – dr Grzegorz Dutka

Statystyka 1: W/K – dr hab. Grzegorz Foryś, prof. UP

Warsztat badacza 1: badania ilościowe: K – dr Małgorzata Krywult-Albańska

Warsztat badacza 2: badania jakościowe: K – dr Grzegorz Dutka

Etyka społeczna i zawodowa: W – dr Antoni Płoszczyniec, K – dr Tomasz Cyrol

Makrosocjologia: W – dr Tatiana Majcherkiewicz, A – dr Marcin Gacek

Desk reserch w praktyce: K – dr Małgorzata Krywult-Albańska

Socjologia procesów symbolicznych: K – dr Grzegorz Kubiński

QDA Miner – analiza tekstu i obrazu: K – dr hab. Mariusz Dzięglewski, prof. UP

Socjologia komunikowania społecznego: K – dr Grzegorz Kubiński

 

SEMESTR IV

Współczesne teorie socjologiczne: W – dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP, A – dr Anna Karnat

Polska myśl socjologiczna: W/A – dr Michał Warchala

Statystyka 2: K – dr hab. Grzegorz Foryś, prof. UP

Projekt badawczy: K – dr Grzegorz Dutka

Mikrosocjologia: W – dr Bogdan Więckiewicz, A – dr Mateusz Szast

Społeczeństwo obywatelskie: W – dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP, K – Magdalena M. Baran

Analiza danych SPSS: K – dr Małgorzata Krywult-Albańska

Socjologia codzienności: K – dr Maria Rogińska

Translatorium językowe: K – dr Andrzej Serafin

Sztuka raportowania: K – dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP

 

SEMESTR V

Socjologia zmian społecznych: W – dr hab. Marta Juza, A – dr Anna Karnat

Socjologia kultury: W – dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP, A – dr Grzegorz Kubiński

Socjologia miasta: W – W – dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP, A – dr Grzegorz Kubiński

Komunikacja-kryminologia-społeczeństwo: K – dr Ewa Albińska

Socjologia wychowania i edukacji: W/K – dr hab. Grzegorz Foryś, prof. UP

Socjologia rodziny: W/K – dr Bogdan Więckiewicz

Polityka społeczna: W/K – dr Bogdan Więckiewicz

Teorie narodu i etniczności – W/K – dr Michał Warchala

Cultural Studies 1: Reading Cultural Texts: W/K – wakat

Cultural Studies 2: Individual and Collective Identity: W/K – wakat

 

SEMESTR VI

Współczesne społeczeństwo polskie: W -r hab. Grzegorz Foryś, prof. UP, A – dr Marcin Gacek

Socjologia płci i seksualności: W A – dr Grzegorz Kubiński

Socjologia religii: W – dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP

Socjologia migracji: W/K – dr hab. Mariusz Dzięglewski, prof. UP

Socjologia dewiacji i przestępczości: W/K – dr Grzegorz Kubiński

Socjologia zdrowia i choroby: W/K – dr Bogdan Więckiewicz

Socjologia środków masowego przekazu: K – dr Aldona Guzik

Socjologia internetu: K – wakat

Socjologia organizacji i zarządzania: W/K dr Marcin Gacek

Socjologia władzy i polityki: W – dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP, K – dr hab. Marta Juza

 

STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE – SUM

 

SEMESTR I

Socjologia pracy i organizacji: W/A – dr Mirosław Boruta Krakowski

Podstawy przedsiębiorczości: W/K – dr Paweł Walawender

Diagnoza społeczna: W/A – dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP

Konwersatorium specjalizacyjne 1: K – dr Mateusz Szast

Konwersatorium specjalizacyjne 2: K – dr Mateusz Szast

Statystyki publiczne: W/A – dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP

Socjotechnika: W/A – dr Aldona Guzik

Globalizacja i zmiany społeczno-kulturowe we współczesnym świecie: W – dr hab. Marta Juza

Procesy migracyjne we współczesnym świecie: W – dr Mirosław Boruta Krakowski, A – dr Małgorzata Krywult-Albańska

Socjologia kulturowa: W – dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP, A – dr Grzegorz Kubiński

Klasyczne teorie społeczne: W – dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP, A – dr hab. Marta Juza

Główne pojęcia i problemy socjologii: W – dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP, A – dr hab. Marta Juza

Metody i techniki badań socjologicznych: W/K dr Grzegorz Dutka

Translatorium językowe B2+: dr Maria Rogińska

 

SEMESTR II

Socjologia moralności: W/K – dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP

Techniki komputerowe w badaniach socjologicznych: K – dr Paweł Walawender

Socjologia konfliktu: W/K – dr Marcin Gacek

Współczesne teorie socjologiczne: W/K – dr Anna Karnat

Struktury społeczne: W/A – dr Tatiana Majcherkiewicz

Narzędzia badawcze – praktyczne zastosowanie: K – dr Grzegorz Dutka

Socjologia zmian społecznych: W/A – dr hab. Marta Juza

Wykład monograficzny: W dr hab. Marta Juza

 

KRYMINOLOGIA I DEZORGANIZACJA SPOŁECZNA

Kryminologia: W – dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP, A – mgr Łukasz Cywiński

Prawo karne i procedura karna: W/A –  dr Tomasz Cyrol

Wstęp do filozofii i socjologii prawa: W – dr Ewa Albińska

Socjologia norm, dewiacji i przestępczości: W/A – dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP

Psychopatologia: W – dr Grzegorz Kubiński

Przestępczość gospodarcza: W – dr hab. Jolanta Grębowiec

Od przestępstw w białych kołnierzykach do Crime of the Powerfull UCC: vakat

 

SOCJOLOGIA BIZNESU Z ELEMENTAMI DESIGN THINKING

Etyka biznesu: W/K – dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UP

Socjologia ekonomiczna: K – dr hab. Andrzej Michalak, prof. UP

Podstawy prawa gospodarczego i cywilnego: W/A – dr Tomasz Cyrol

Psychologia biznesu: W/A – dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UP

Kultura organizacyjna: W – dr Marcin Gacek

Wprowadzenie do Design Thinking: K – dr hab. Paulina Rojek-Adamek, prof. UP

Zarządzanie zasobami ludzkimi: W/A dr hab. Andrzej Michalak, prof. UP

Zarządzanie sporem: K – dr Tomasz Cyrol

Alternatywne metody rozwiązywania sporów: K – dr Tomasz Cyrol

 

SEMESTR III

Psychopatologia – wybrane problemy: W/K – dr Grzegorz Kubiński

Przemiany struktury społeczeństwa polskiego: W – dr Tatiana Majcherkiewicz

Sekularyzacja i desekularyzacja: W – dr Maria Rogińska

Opinia publiczna i sposoby jej badania: W/A – dr Aldona Guzik

Wykład monograficzny: W – dr Tomasz Cyrol

 

KRYMINOLOGIA I DEZORGANIZACJA SPOŁECZNA

Kryminalistyka z elementami medycyny sadowej: W/K – dr Ewa Sadowska

Wiktymologia: W/K – dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP

Dewiacje i przestępczość – perspektywa psychospołeczna: K – dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP

Socjologia grup dyspozycyjnych: W – dr hab. Jadwiga Mazur, prof. UP

Profilaktyka społeczna: W- dr Ewa Albińska, K – mgr Łukasz Cywiński

Przeciwdziałanie przestępczości: W  – dr Ewa Albińska

Migracje a przestępczość: W/K – dr Mateusz Szast

 

SOCJOLOGIA BIZNESU I ZARZĄDZANIA

Public Relations: W/A – dr Aldona Guzik

Podstawy marketingu: W/A – dr Marcin Gacek

Socjologia designu i reklamy: W/A – dr hab. Paulina Rojek-Adamek, prof. UP

Wstęp do teorii i praktyki wywiadu i kontrwywiadu biznesowego: W – dr Marcin Gacek

Wprowadzenie do socjologii organizacji i zarządzania: W – mgr Łukasz Cywiński

Badania społeczne i marketingowe w biznesie: W/A – dr Paweł Walawender

Współczesne społeczeństwo konsumpcyjne: K – dr Anna Karnat

Aksjologiczny wymiar pracy: K – dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UP

 

SEMESTR IV

Religie współczesnego świata a problemy globalnego społeczeństwa: W – dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP

Kultura popularna a nowe media: W/K – dr hab. Marta Juza

Procesy grupowe: W/K – dr Grzegorz Kubiński

Wykład monograficzny: dr Tomasz Poller

 

KRYMINOLOGIA I DEZORGANIZACJA SPOŁECZNA

Polityka kryminalna: W – dr Jolanta Grębowiec

Wprowadzenie do psychologii sądowej i penitencjarnej: W/K – dr hab. Roman Dorczak, prof UJ

Problematyka przestępczości zorganizowanej i terroryzmu: dr Jolanta Grębowiec

Ekoprzestępczość: W – dr Ewa Albińska

Sekty, kulty i nowe ruchy religijne: K – dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP

Przestępczość a media: K – dr hab. Marta Juza

 

SOCJOLOGIA BIZNESU I ZARZĄDZANIA

Negocjacje biznesowe: A – dr Mateusz Szast

Socjologia komunikacji i współpracy w zespole: A – dr hab. Paulina Rojek-Adamek, prof. UP

Socjologia zmiany: K – dr Anna Karnat

Zarządzanie projektami: K – dr Ireneusz Drabik

Warsztat przedsiębiorczości i rozwoju kompetencji miękkich: K – dr Mateusz Szast

Warsztat trenerski z elementami coachingu: K – dr Paweł Gwiaździński

Ważna informacja!

Aktualności

  • Szanowni Państwo, ruszyła nowa kampania promocyjna kierunku Filozofia Rozwoju Osobowego z elementami psychologii Zachęcamy do śledzenia brawurowej akcji. Tym razem autorem pomysłu jest dr P
  • Letnie Seminarium Platońskie

    Zapraszamy do udziału w Letnim Seminarium Platońskim organizowanym przez nasz Instytut co roku w Lanckoronie. Tym razem tematem obrad będzie dialog "Parmenides" Platona. Gościnne wykłady wygłosz
  • Katedra Socjologii Kultury i Zmian Społecznych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Przemiany religijności na tle współczesnych zmian społeczno-kulturowych", UKEN Kraków, 17