Przejdź do menu Przejdź do treści

Foryś

dr hab. Grzegorz Foryś, prof. UP

Socjolog, politolog, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w którym pracuje od 1999 roku. Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Jagielloński (promotor: prof. dr hab. Hieronim Kubiak). Na tym samym Uniwersytecie zdobył stopień naukowy doktora (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach) oraz doktora habilitowanego. Zawodowo zajmuję się problemami z zakresu socjologii zmiany społecznej, socjologii polityki,  socjologii ruchów społecznych i socjologii wsi. 

Tytuły i stopnie:

1999 – tytuł magistra (z wyróżnieniem), Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; promotor prof. dr hab. Hieronim Kubiak. Tytuł pracy: Gospodarka i demokracja. Reformy gospodarcze a rozwój demokracji politycznej w Polsce.

2006 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie rozprawy: Protesty rolników w Polsce w latach 1997-2001. Próba analizy socjologicznej. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2016 – stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku i rozprawy: Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce. W poszukiwaniu ruchu społecznego. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s.353.

Zatrudnienie:

1999-2007 asystent w Instytucie Nauk Społecznych (od 2002 Instytut Politologii) Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

2007-2017 adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

2017 – profesor Uczelni w Instytucie Politologii (od 2022 Instytut Nauk o Polityce i Administracji) Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

2022 – profesor Uczelni w Instytucie Filozofii I Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

2002-2003 członek Zarządu Sekcji Socjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

W latach 2015-2017 pełnomocnik Rektora UP i kierownik zamiejscowego ośrodka dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Brzesku. 

W latach 2019-2021 dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Granty:

– Grant Komisji Europejskiej: ESPON 2020 project Registration No. EE/SO1/071/2019, „European Shrinking Rural Areas: Challenges, Actions and Perspectives for Territorial Governance (ESCAPE)”, (kierownik krajowy). 2019-2021.

  Projekt Narodowego Centrum Nauki, OPUS 8, Nr: 2014/15/B/HS6/01228: “Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce. Ruch społeczny in statu nascendi?  (kierownik projektu). 2015-2017.

– Project of Advisory Agricultural Centre. “Preparing the Comprehensive Program of the Support and Trainings for Agritourists Farms”. (planowanie i realizacja badań oraz raport końcowy). (wraz z dr hab. prof. UJ Piotrem Nowakiem). 2015.

– Grant badawczy MNiSW pod kierownictwem profesora K. Łabędzia N N 116 127334, Opozycja parlamentarna w Polsce w latach 1997-2010 (główny wykonawca).

– Projekt badawczy Nr 2 H02E 013 23: W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi na przełomie wieków. (kierownik projektu: dr. hab. Krzysztof Gorlach, prof. UJ). (główny wykonawca). 2002-2005.

National Council for Eurasian and East European Research (NCEEER) (DC, DC, US).

Grant Nr 817-12EU Enlargement and the Organization of Agricultural Interests in Poland. (kierownik projektu: prof. Maryjane Osa) (wykonawca). 2001-2002.

Wybrane publikacje:

Książki:

Foryś G. (2017). Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce. W poszukiwaniu ruchu społecznego. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa s.354.

     Foryś G. (2008). Dynamika sporu. Protesty rolników w III Rzeczpospolitej, Scholar, Warszawa  , s. 242.

Kasprowicz D., Foryś G., Murzyn D., (2016), Politics, Society and the Economy in Contemporary Poland. An Introduction. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 220.

Gorlach K., Foryś G. (2005). W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 297.

Artykuły:

G. Foryś (2021), Dynamics of changes in the farmers’ contestation in Poland in 1989-2018. On the way to rationality and an institutionalized model of collaboration, (w:) Elisabete Figueiredo, Eirik Magnus Fuglestad, Pavel Pospech, Politics and Policies of Rural Authenticity. New York: Routledge, s. 170-186. https://doi.org/10.4324/9781003091714

G. Foryś (2021), The Political Opportunity Structure and the Evolution of the Organizational Base of Peasants’ and Farmers’ Protest Activity in Poland in the Twentieth and Twenty-First Centuries”. East European Politics, Society: and Cultures. SAGE, London. https://doi.org/10.1177/08883254211030677

G. Foryś (2021), Polish Farmers’ Protest Activities and Mobilization Process: Past and present” [w:] K. Gorlach, Z. Drąg (red.), Think Locally, Act Globally. Polish farmers in the global era of sustainability and resilience”, Kraków: Jagiellonian University Press, s. 641-678. 

K. Gorlach, G. Foryś (2021), “From Repressive Tolerance to Oppressive Freedom: The end of Polish peasantry?” [w:] K. Gorlach, Z. Drąg (red.), Think Locally, Act Globally. Polish farmers in the global era of sustainability and resilience”, Kraków: Jagiellonian University Press, s. 153-224.

G. Foryś (2020), “Agritourism in Poland: a new social movement” [w:] J. Devlin (red.) Social Movements Contesting Natural Resource Development. Routledge. London, s. 167-182. 

K. Gorlach, Z. Drąg, G. Foryś (2021), „In Search of a Balance: Some aspects of sustainable farming” [w:] K. Gorlach, Z. Drąg (red.), Think Locally, Act Globally. Polish farmers in the global era of sustainability and resilience”, Kraków: Jagiellonian University Press, s. 295-327. 

G. Foryś (2019), Od ruchów chłopskich do protestów rolniczych, (w:) M. Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin (red.) Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Wydawnictwo Naukowe Scholar IRWiR PAN, Warszawa 2019, s. 599- 627.

G. Foryś, K. Gorlach (2018), Problemy społeczne a mobilizacja społeczna. Inspiracje dla pracy socjalnej w świetle teorii ruchów społecznych. Zeszyty Pracy Socjalnej, Uniwersytet Jagielloński, tom 23, nr 2. s. 87-115.

G. Foryś (2018), Nowy ruch społeczny na obszarach wiejskich. Między typowością a swoistością [w:]  M. Kowalewski, M. Rakusa-Suszczewski, A. Rozalska (red.) W świecie protestu. Idee i narzędzia współczesnych ruchów społecznych. Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2018. s. 83-101.

G. Foryś (2017), Ruch agroturystyczny w Polsce jako nowy ruch społeczny. Implikacje teoretyczne i empiryczne.  Przegląd Socjologiczny, Łódź, s.113-137. 

G. Foryś, K. Gorlach (2015), Defending interests: Polish Farmers’ Protests under Postcommunism. (w:) Bert Klandermans, Cornelis van Stralen, Movements in Times in Democratic Transition, Philadelphia: Temple University Press, s.316-340.

G. Foryś (2015), Kulturowe aspekty aktywności protestacyjnej rolników w Polsce (w:) Studia Socjologiczne nr1, s. 19-44.

Ważna informacja!

  • Studenckie ABC

    Zachęcamy do zapoznania się ze studenckim niezbędnikiem

Aktualności