Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Mirosław Boruta Krakowski

SPECJALIZACJA: Historia myśli społecznej, Socjologia etniczności i ruchów migracyjnych (Polacy za granicą), Socjologia polityki, Socjologia rodziny.

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

1984 / magister socjologii – praca magisterska: Wątki polonijne w publikacjach Instytutu Badań Spraw Narodowościowych 1926-1939 (Uniwersytet Jagielloński);

1985 / Nagroda imienia Floriana Znanieckiego za pracę magisterską;

1988/1989 Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku;

1994 doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii – praca doktorska: Niepodległość wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej w polskiej myśli politycznej czasów nowożytnych i najnowszych (Uniwersytet Jagielloński).

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH: Główne pojęcia i problemy socjologii, Historia myśli społecznej, Klasyczne teorie społeczne, Kulturowe i społeczne znaczenie nazwiska, Procesy migracyjne we współczesnym świecie, Seminarium licencjackie, Socjologia polityki, Socjologia rodziny, Socjologia tożsamości, Socjologia zmian społecznych, Wprowadzenie do socjologii, Współczesne społeczeństwo polskie.


WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

A. Publikacje książkowe:

1995 – Polacy o i dla niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej, Towarzystwo „Pomost”, Kraków.

2002 – Wolni z wolnymi, równi z równymi. Polska i Polacy o niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej, „Arcana”, Kraków.

2008 – Nazwisko: tożsamość i więzi rodzinne. Interdyscyplinarne konteksty socjologii rodziny, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.

2017 – Nazwisko jako fundament tożsamości poza Ojczyzną. Gruzińska gałąź Poniatowskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

2023 – Migracje – Tożsamość – Bezpieczeństwo (Kraków – w przygotowaniu).

B. Artykuły:

Niepodległość Białorusi polską racją stanu. Z historii polskiej myśli politycznej lat 1950-1985, Towarzystwo „Pomost”, Kraków 1996.

„Międzymorze” w myśli politycznej ośrodków emigracji narodów Europy środkowej i wschodniej w latach 1945-1985, Towarzystwo „Pomost”, Kraków 1998.

Idea niepodległości Ukrainy jako wyraz polskiej racji stanu w okresie II Rzeczypospolitej, Towarzystwo „Pomost”, Kraków 1999.

Problemy etniczne i polityka. Wybrane zagadnienia w opiniach środowisk niezależnych. Ludzie – Partie – Czasopisma, Towarzystwo „Pomost”, Kraków 2000.

Wybory w Nowym Jorku, 3 VI 1989 r. /w:/ „Przegląd Polonijny” 1991, z. 3.

O Polonii inaczej /w:/ „Universitas” 1990, nr 6/7.

Polskie losy na Wschodzie. Rozmowa z p. Edmundem Jodkowskim, Polakiem urodzonym w Moskwie, dziennikarzem znanego pisma „Ogoniok” /w:/ „Universitas” 1990, nr 10/11.

Polacy na Łotwie i ich szkolnictwo w okresie międzywojennym. Część I /w:/ „Przegląd Polonijny” 1992, z. 1.

Polacy na Łotwie i ich szkolnictwo w okresie międzywojennym. Część II /w:/ „Przegląd Polonijny” 1992, z. 2.

Czwarty sąsiad: Litwa. Informacje o terytorium i składzie narodowościowym ludności od 1918 roku /w:/ „Przegląd Polonijny” 1992, z. 3.

Polskie prywatne szkolnictwo powszechne w Republice Litewskiej /1926-1939/ /w:/ „Studia Polonijne” 1989, t. 12.

Idea niepodległości Ukrainy jako wyraz polskiej racji stanu w okresie II Rzeczypospolitej /w:/ Między Polską a Ukrainą. Pogranicze – Mniejszości – Współpraca regionalna, pod redakcją Mariana Malikowskiego i Dariusza Wojakowskiego, Rzeszów 1999.

Stan i możliwości rozwoju kultury polskiej w warunkach australijskiej polityki wielokulturowości /w:/ Kultura skupisk polonijnych. Materiały z III sympozjum naukowego, Warszawa, 12 i 13 maja 1988 r., opracowanie naukowe Krzysztof Groniowski, Andrzej Kłossowski, Witold Stankiewicz, Warszawa 1994.

Problematyka narodowościowa na łamach tygodnika „Wiadomości Polskie. Pismo Polaków w Australii i Nowej Zelandii” w latach 1981-1986 /w:/ „Studia Polonijne” 1992, t. 14.

Adwentyści polscy w Australii w drugiej połowie lat siedemdziesiątych /w:/ „Posłannictwo” 1988, nr 1-4.

Jerzy J. Smolicz, Margaret J. Secombe, Zostać Australijczykiem? Polski dom, australijska szkoła, Wydawnictwo Polonia, Warszawa 1990, ss. 168 (tłumaczenie)

Ruch zielonoświątkowy: jego historia, doktryna i dzień dzisiejszy /w:/ „Posłannictwo” 1984, nr 1-2.

„Bojownicy w imię Ducha Świętego” – prekanadyjskie dzieje i wierzenia duchoborców rosyjskich /w:/ „Posłannictwo” 1986, nr 1-2.

Baptyści polscy na emigracji. Analiza treści miesięcznika „Słowo Prawdy” z lat 1980-1982 /w:/ „Posłannictwo” 1986, nr 3-4.

„Nowa społeczność” i „stare wartości”. Kulturowe i społeczne wymiary strony internetowej, zbudowanej w oparciu o nazwisko (w:) Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, redakcja naukowa Marek Sokołowski, Elbląg 2005.

Idea niepodległości narodowej a wschodni sąsiedzi Rzeczypospolitej Polskiej (w:) Konspekt. Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, nr 4 (27), 2006.

„Nowa społeczność” i „stare wartości”. Kulturowe i społeczne wymiary strony internetowej, zbudowanej w oparciu o nazwisko. Rozwiązania szczegółowe (w:) Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, redaktor naukowy Marek Sokołowski, Elbląg 2006.

Społeczne i kulturowe wymiary internetowych stron genealogicznych – wybrane przykłady i zagadnienia (w:) Edukacja w społeczeństwie wiedzy. Niejednoznaczność rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej, redakcja: Stanisław Juszczyk, Marcin Musioł, Anna Watoła, Katowice 2007.

Socjolog wobec odmiany nazwisk we współczesnej polszczyźnie prasowej (w:) Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 54. Studia Sociologica II, 2008, pod redakcją Anny Rębowskiej.

Socjologia nazwiska. Tożsamość na nowe czasy [w:] Tożsamość polska w odmienionych kontekstach, red. Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski, Lublin 2009, s. 73-90

Spencer Wells. Na ścieżkach do jedności [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica” 2010, III, s. 4-13

Tożsamość człowieka prawego. Przewodnik po sieci [w:] Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości, praca zbiorowa pod red. Doroty Czakon i Mirosława Boruty, przy współpr. Renaty Hołdy i Ryszarda Kantora, Kraków 2012, s. 242-251

Szacunek dla nazwiska jako przejaw troski o dobro wspólne [w:] Ciekawość świata, ludzi, kultury… Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. Renata Hołda, Tadeusz Paleczny, Kraków 2012, s. 283-289

O znaczenie języka dla polskości [w:] Nauka polska. Prawda jest najważniejsza. Środowisko akademickie a świadomość obywatelska współczesnych Polaków. II Konferencja Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, 13 maja 2013 roku. Materiały konferencyjne i pokonferencyjne, komitet red. Mirosław Boruta, Andrzej Ossowski, Kraków 2013, s. 41-46

Wartości rodzinne w kontekście tożsamości [w:] Wartości w rodzinie i społeczeństwie, redakcja naukowa Tadeusz Sakowicz, Krzysztof Gąsior, Kielce 2014, s. 177-181

Czy powstanie Ministerstwo Polaków za Granicą? [w:] Polskość jest przywilejem. Antologia publicystyki patriotycznej, redakcja Leszek Sosnowski, Kraków 2016, s. 100-103

Ciąża zastępcza. Perspektywa antropologii kulturowej i socjologii (w:) Fundamentalne prawne problemy surrogate motherhood. Perspektywa krajowa, red. Piotr Mostowik, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019, s. 97-107.

Surrogate motherhood from the perspective of sociology and cultural anthropology (in:) Fundamental legal problems of surrogate motherhood. Global perspective, ed. Piotr Mostowik, The Institute of Justice, Warsaw 2019, s. 133-161.

Jerzy Smolicz, uczony w świecie wartości (Studia Sociologica, Kraków 2022 – w druku).

INNE INFORMACJE: W 2011 roku, w dorocznym rankingu wykładowców czasopisma „Dlaczego” i strony internetowej ocen.pl zostałem 5 wykładowcą w Polsce i najlepszym w Krakowie 😉

Dr Miroslaw Boruta Krakowski

(born on 21st November 1960 in Cracow) – Polish sociologist, social activist and Senior Lecturer at the Pedagogical University in Cracow. His major field of specialisation is the history of social thought as well as political and family sociology. In 2011, in the annual ranking of lecturers carried out by the „Dlaczego” magazine and the „ocen.pl” website, he was  announced the fifth best lecturer in Poland and the first in Cracow. He is the author of several dozen scientific publications, including books: „Free with Free, Equal with Equal. Poland and Poles About the Independence of the Republic of Poland’s Eastern Neighbors” (Cracow 2002) and „Surname. Identity and family links. Interdisciplinary contexts of Sociology of the Family” (Cracow 2008).

Dr Miroslaw Boruta Krakowski

(né le 21 novembre 1960 à Cracovie) – sociologue et activiste social polonais, professeur associé à l’Université de Pédagogie de Cracovie. Il se spécialise dans l’histoire de la pensée sociale, de la sociologie politique et de la sociologie de la famille. En 2001 dans le ranking annuel des enseignants, présenté par le magazine „Pourquoi” et le site ocen.pl [evaluez.pl] il a été proclamé comme le cinquième enseignant de Pologne et le meilleur de Cracovie. Auteur de nombreuses publications scientifiques, entre autre: „Les libres avec les libres, les égaux avec les égaux. La Pologne et les Polonais sur l’indépendance des pays voisins de l’est” (Cracovie 2002) et „Le nom de famille – l’identité et les liens familiaux. Les contextes interdisciplinaires de la sociologie de la famille” (Cracovie 2008).

Dr Miroslaw Boruta Krakowski

(nació el 21 de noviembre de 1960 en Cracovia) – sociólogo polaco y militante social, Profesor Adjunto en la Universidad de Pedagogia en Cracovia. Se especializa en historia de pensamiento social, sociologia política y sociologia de familia. En 2011, en un ranking anual de una revista llamada “Dlaczego” y en el sitio de internet ocen.pl, el fue considerado el quinto mejor profesor en Polonia y el primero en Cracovia.

Dr Miroslaw Boruta Krakowski

(geb. am 21. November 1960 in Krakau) – polnischer Soziologe und bürgerlicher Aktivist, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Pädagogischen Universität in Krakau. Er spezialisiert sich in der Geschichte des bürgerlichen Gedankens, der Soziologie der Politik und der Soziologie der Familie. 2011, im alljährlichen Ranking der Hochschullehrer der Zeitschrift „Warum” [„Dlaczego”] und der Internetseite ocen.pl, wurde er zum fünftbesten Hochschullehrer in Polen und zum besten in Krakau erklärt. Autor von mehreren Dutzend wissenschaftlichen Publikationen, darunter den Büchern: „Die Freien mit den Freien, die Gleichen mit den Gleichen. Polen und die Polen über die Unabhängigkeit der östlichen Nachbarn” (Krakau 2002) und „Der Nachname: Identität und familiäre Beziehungen. Interdisziplinäre Kontexte der Soziologie der Familie” (Krakau 2008).

Dr Miroslaw Boruta Krakowski

(nascido em 21 de novembro de 1960 em Cracóvia) – sociólogo polonês e militante social, Professor Adjunto na Universidade de Pedagogia em Cracóvia. Especializa-se em história do pensamento social, sociologia política e sociologia da família. Em 2011, no ranking anual da revista “Dlaczego” e do site na internet ocen.pl, ele foi considerado o quinto melhor professor na Polônia e o primeiro em Cracóvia.

Доктор Мирослав Борута Краковски

(народився 21 листопада 1960 року у Кракові) – польський соціолог та громадський діяч, викладач Педагогічного Університету у Кракові. Фахівець з історії суспільної думки, соціології політики та соціології сім’ї. У 2011 році у щорічному ранжируванню викладачів журналу «Dlaczego» і сайту ocen.pl був обраний одним з п’яти найкращих викладачів Польщі та найкращим викладачем Кракова.

Dr Miroslaw Boruta Krakowski

(nato il 21 novembre 1960 a Cracovia) – sociologo polacco e attivista sociale, docente presso l’Universita Pedagogica di Cracovia. E ‚specializzato nella storia del pensiero sociale, nella sociologia della politica e nella sociologia della famiglia. Nel 2011 e stato scelto come il quinto miglior docente in Polonia ed il miglior docente a Cracovia nella classifica annuale condotta dalla rivista „Dlaczego” („Perché”) e dal sito web www.ocen.pl.

Ważna informacja!

  • Studenckie ABC

    Zachęcamy do zapoznania się ze studenckim niezbędnikiem

Aktualności