Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

PLAN STUDIÓW

 

 

Poznaj naszych wykładowców na profilu tiktok:

tiktok.com/@frozep.up

 

Sylwetka absolwenta:

Studia na kierunku Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii pozwalają zdobyć wiedzę i wykształcić umiejętności, które umożliwią planowanie własnego rozwoju, tworzenie hierarchii priorytetów życiowych i wartości; przygotowują do tego by lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych, wymagających szybkiego pozyskiwania i przetwarzania informacji, kreatywności oraz planowego i skutecznego działania.

Studia stanowią doskonałe wprowadzenie i przygotowanie do pracy w zawodzie doradcy filozoficznego czy dalszej edukacji np. w zawodzie terapeuty, psychologa czy na innym polu, w którym pierwszorzędną rolę odgrywa wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, osobista dojrzałość, wysoki poziom świadomości świata i znajomość reguł nim rządzących.

Absolwenci tych studiów odznaczają się większą świadomością siebie, własnych emocji i motywów, potrafią wskazywać i analizować swoje mocne i słabe strony, są bardziej otwarci na zmiany i łatwiej sobie z nimi radzą, co ostatecznie sprzyja szeroko pojętej samorealizacji.

Studenci Filozofii rozwoju osobowego z elementami psychologii nabywają ponadto w trakcie studiów wielu kompetencji miękkich, ważnych i poszukiwanych na współczesnym rynku pracy. Rozwijają zdolności krytycznego i kreatywnego myślenia, analizy wiarygodności i rzetelności przedstawionych informacji, oceny przedstawianej argumentacji oraz formułowania i uzasadniania własnego stanowiska. Cechuje ich wysoki poziom kompetencji komunikacyjnych, otwartość na innowacje i wysokie zdolności heurystyczne. Studia te stanowią gruntowne przygotowanie do kompetentnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowym, tworzenia i komunikowania wartościowych treści, czy udziału w debacie publicznej.

Absolwent studiów Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii posiada przygotowanie do: – pracy w zawodach wymagających szerokiej wiedzy ogólnej, wiedzy o człowieku, jego potrzebach, pragnieniach, celach i motywacjach (np. doradztwo filozoficzne, marketing, coaching, public relations, dziennikarstwo, animacji kultury, copywriting, praca w social mediach)

– pracy analitycznej i badawczej

– pracy wymagającej wysokich zdolności komunikacyjnych

Studia stacjonarne licencjackie
Studia filozoficzne prowadzone są w trybie dziennym, mają charakter nieodpłatny i przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych tym profilem edukacji bez ograniczenia wieku.

Dlaczego warto studiować filozofię?

„… nie ma nic bardziej niepraktycznego, jak uczyć się rzeczy ściśle praktycznych”

Adam Grobler

Studia z filozofii to niepowtarzalna szansa na zdobycie zarówno wiedzy jak i umiejętności umożliwiających kształtowanie samego siebie jak i dokonywania krytycznej analizy otaczającej nas rzeczywistości. Na wszechstronność i wieloaspektowość kształcenia filozoficznego składają się  bowiem nie tylko encyklopedyczna wiedza o historii filozofii, logice, epistemologii czy metafizyce, ale również umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania sytuacji społecznych i edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań. Wszystko to pozwala rozwijać, zmieniać i uelastyczniać myślenie, a w konsekwencji otwiera drogę dla realizacji i urzeczywistnienia pełni tkwiącego w danej jednostce potencjału.

Stąd też, studia filozofia skierowane są przede wszystkim do osób ciekawych świata i samych siebie, które są otwarte na kontemplację i intelektualne zmagania i chciałyby raczej pod kierunkiem mentora poszukiwać własnej drogi (zarówno intelektualnej jak i osobistej), niż po prostu realizować z góry zadaną „sylwetkę absolwenta”.

Zobacz plan i program na studiach filozoficznych

Zobacz informacje o limitach przyjęć na studia filozofia

Co po studiach filozoficznych?

Absolwent/ka kierunku filozofia zyskuje w trakcie studiów przede wszystkim szeroką wiedzę humanistyczną, ale również psychologiczną czy z zakresu nauk społecznych. Kompetencje te, nie dają może jednego, specjalistycznego i raz na zawsze określonego, zawodu, ale jednocześnie otwierają całe spectrum możliwości zawodowych, które preferuje raczej zdolność analizy oraz adaptacji do zmieniających się warunków czy własną inwencję, niż raz na zawsze ustalony zestaw, specjalistycznych umiejętności. Ponadto, studia te stanowią doskonałe podłoże dla późniejszej specjalizacji i raczej otwierają niż zamykają przed jednostką wiele jej kierunków. Jako takie nie tracą ani swojej przydatności, ani aktualności niezależnie od wyboru konkretnej drogi życiowej. Stąd też, wśród absolwentów filozofii znajdą Państwo m.in.: naukowców, dziennikarzy, pisarzy, polityków, ale również nauczycieli, bankowców czy prawników. Niezwykle liczna jest również grupa przedsiębiorców, którzy wypracowane na studiach zdolności analityczne, elastyczność myślenia i szerokie horyzonty wykorzystują na co dzień prowadząc własne firmy.

Przeczytaj, gdzie pracują i co robią filozofowie (pracuj.pl)

Studia filozoficzne IFiS w rankingu „Perspektyw”

Z radością informujemy kandydatów, że nasze studia filozoficzne awansowały aż o 11 miejsc w corocznym rankingu
„Perspektyw” w 2020. W rankingu 2021 nasza filozofia zajmuje 9 miejsce w Polsce.

 

Masz pytania o rekrutację i studia na UP? Napisz do nas: ifis@up.krakow.pl

Kontakt z koordynatorem kierunku: maciej.urbanek@up.krakow.pl

Ważna informacja!

Aktualności