Przejdź do menu Przejdź do treści

„Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET”

WWWhttps://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/mentoring-neets/

Okres realizacji: od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Budżet: 1 558 097,06 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 511 197,06 zł. Liderem projektu było BD Center z Rzeszowa.

Koordynator (po stronie UP): dr Damian Liszka

Opis:

    Celem projektu było wytworzenie, a następnie przetestowanie, modyfikacja w ponadnarodowym konsorcjum publiczno-prywatnym nowych narzędzi wspierających proces aktywizacji oraz rozwój kompetencji społecznych przydatnych m.in. na rynku pracy wśród polskiej młodzieży niepracującej, niekształcącej się ani nieszkolącej się, tzw. NEET (ang. not in employment, education or training) i ich wdrożenie przez minimum 16 podmiotów działających na rzecz NEET na terytorium całego kraju.   Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto przesyłam dane dotyczące projektu kierowanego obecnie przez dra Walawendra:

 

Ważna informacja!

Aktualności

  • „Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory – strategie – konteksty”

    27–28 czerwca 2024 roku na kampusie AGH odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa „Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory – strategie – konteksty
  • Z radością informujemy, że w dniu 25.06.2024 r. Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała p. Annie Szklarskiej stopień na
  • Obóz badawczy ’24

    W dniu 25 czerwca 2024 roku nastąpiło formalne zakończenie obozu badawczego Instytutu Socjologii, połączone z rozdaniem zaświadczeń dla studentek i studentów wchodzących w skład zespołu bad