Przejdź do menu Przejdź do treści

„DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego”

WWWhttps://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/dual-ponadnarodowa-wspolpraca-w-kierunku-wspierania-ksztalcenia-dualnego-w-placowkach-szkolenia-i-ksztalcenia-zawodowego/

Okres realizacji: od 1 sierpnia 2017 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Budżet: 1 280 360,40 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 207 251,82 PLN. Liderem projektu była Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego z Dębicy.

Koordynator (po stronie UP): dr Damian Liszka

Opis:

Celem  projektu było wypracowanie oraz wdrożenie przez min. 30-ci podmiotów w całym kraju, przy współpracy z partnerem ponadnarodowym nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle wypracowywanych w Polsce oraz w Belgii, co w efekcie pomogło na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwiło przechodzenie kandydatom, uczniom i absolwentom placówek kształcenia i szkolenia zawodowego w wieku powyżej 18 roku życia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomogło młodzieży tzw. NEET (ang. not in employment, education or training) powyżej 18 roku życia w nabyciu kwalifikacji zawodowych.

    Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ważna informacja!

Aktualności

  • „Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory – strategie – konteksty”

    27–28 czerwca 2024 roku na kampusie AGH odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa „Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory – strategie – konteksty
  • Z radością informujemy, że w dniu 25.06.2024 r. Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała p. Annie Szklarskiej stopień na
  • Obóz badawczy ’24

    W dniu 25 czerwca 2024 roku nastąpiło formalne zakończenie obozu badawczego Instytutu Socjologii, połączone z rozdaniem zaświadczeń dla studentek i studentów wchodzących w skład zespołu bad